Reklama [góra]

Informacja Burmistrza Chojny


I N F O R M A C J A
Burmistrza Gminy Chojna

dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych, o których mowa w art.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 83), będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Chojna wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

Burmistrz Gminy Chojna informuje, że osoby, które w terminie do 31 grudnia 2016 roku złożą wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności skorzystają z 80 % bonifikaty.

Natomiast zgodnie z Uchwałą Nr XX/140/2016 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia
7 kwietnia 2016 r. od 1 stycznia 2017 r. bonifikata ta wynosić będzie 50 %.

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Chojnie (parter- pok. nr 8), telefon 91414 10 35 wew. 61.

BURMISTRZ
mgr Adam Fedorowicz

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.