Reklama [góra]

/center>

XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Chojnie [video]


25 maja, w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego przy ul. Jagiellońskiej w Chojnie, o godz. 14.00 odbyła się XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Chojnie.

Bezpośrednio przed sesją odbyło się spotkanie wszystkich komisji. Podczas niej radni mogli wymienić się uwagami oraz wyrazić swoje zdanie odnośnie uchwalanych podczas sesji punktów. Z powodu braku komentarzy podczas podejmowania uchwał, sama sesja trwała nieco ponad dwadzieścia minut.

Pierwszą rozpatrzoną tego dnia uchwałą był projekt w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2016 rok. Uchwała została podjęta zdobywając aprobatę 9 radnych. Nikt nie był przeciw, wstrzymało się 5 osób.


Następnie radni rozpatrywali uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojna na lata 2016 - 2026. Wszyscy zagłosowali za przyjęciem uchwały.

Kolejnym punktem było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/136/2016 Rady Miejskiej w Chojnie podjętej 7 kwietnia 2016 roku. Uchwała mówi o szczegółowych warunkach przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

- Uchwała podejmowana jest wskutek pomyłki technicznej. Jedna kolumna uciekła nam z tabeli, więc potrzeba zagłosować ponownie. - mówił o uchwale Burmistrz Miasta i Gminy Chojna, Adam Fedorowicz.

Wszyscy radni zagłosowali jednomyślnie za przyjęciem uchwały.

Piątym punktem sesji było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Chojna o uznanie za lasy ochronne lasów położonych na terenie Gminy Chojna, będących w zarządzie Nadleśnictwa Chojna. Głos w sprawie zabrał nadleśniczy Nadleśnictwa Chojna Andrzej Wysocki, który mówił, że wydana przez radnych opinia będzie traktowana jedynie jako pomocnicza dla Ministra Środowiska. Ostatecznie uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Następnym punktem sesji było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chojna. Jak poinformował Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Jan Będzak, uchwała ma charakter czysto techniczny - nie wprowadza nic nowego a jedynie modyfikuje niektóre punkty. Projekt przeszedł bezdyskusyjnie zdobywając 13 głosów za. Jedna osoba wstrzymała się od głosowania.

Ostatnim punktem sesji było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojna. Podobnie jak we wcześniejszym punkcie, tak i w tym Jan Będzak o mówił o technicznym aspekcie tej uchwały. Radni przyjęli ją jednogłośnie głosując za.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.