Reklama [góra]

Bezpłatna nauka języka angielskiego


W związku z rozpoczęciem realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 „Akademia kompetencji językowych” zapraszamy na DARMOWE KURSY ANGIELSKIEGO.

Jakie wsparcie oferowane jest w projekcie?
W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia z zakresu języka angielskiego. Każda osoba może uczestniczyć w kursie, trwającym 120 godzin lekcyjnych i kończącym się międzynarodowym certyfikatem TOEIC. Będziemy organizować kursy na różnych poziomach zaawansowania i dopasowywać szkolenia do potrzeb uczestników. Planowo szkolenia odbywać się będą 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zorganizować szkolenia w weekendy lub zwiększyć ich intensywność. Każdy z uczestników, przystępując do projektu, otrzymuje bezpłatne materiały szkoleniowe.

Kto może uczestniczyć w projekcie?
Projekt skierowany jest do 300 osób w wieku aktywności zawodowej (25-74 lata) o niskich kwalifikacjach (maksymalnie wykształcenie średnie ) zamieszkujących województwo zachodniopomorskie, powiat gryfiński gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń, Trzcińsko-Zdrój, Widuchowa oraz powiat pyrzycki gminy: Lipiany, Przelewice.
Szczególnie zachęcamy do udziału w projekcie osoby po 50 roku życia ( tu dopuszczalne wykształcenie wyższe ) oraz osoby z niepełnosprawnościami (tu dopuszczalne wykształcenie wyższe). W projekcie mogą uczestniczyć zarówno osoby pracujące, jak i niepracujące. Jednakże w związku z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej osoby samozatrudnione nie mogą być objęte wsparciem szkoleniowym w ramach niniejszego projektu, chyba że dodatkowo świadczą pracę dla innych podmiotów w oparciu o Kodeks Pracy.

Jak zgłosić się do projektu?
Aby zgłosić się do projektu wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia wraz z deklaracją uczestnictwa. Formularz zawiera dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania i dane kontaktowe, status na rynku pracy, informacja o niepełnosprawności. Zgodnie z przepisami programowymi wszystkie osoby z niepełnosprawnościami zobowiązane są w ramach niniejszego projektu do dostarczenia nam kserokopii orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stopień niepełnosprawności. Odmowa podania danych osobowych i/lub niedostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w projekcie.

Wszystkich informacji o projekcie udziela:
Albert Cymbaluk nr telefonu: 796 597 000
 Elżbieta Stypczyńska nr telefonu: 509 553 019


Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.