Reklama [góra]

Bucyk dalej prezesem, zebranie sprawozdawczo - wyborcze w kole PZW Odra [foto]
W piątek 20 stycznia odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Koła nr 84 PZW ODRA Chojna.

Udział w zebraniu wzięło 33 osoby w tym 31 uprawnionych do głosowania. Zebranie otworzył Prezes Koła Odra Paweł Bucyk, który powitał zgromadzonych i obecnego podczas zebrania Komendanta powiatowej społecznej straży rybackiej Adolfa Kiepurę.

W dalszej części zebrania po wyborze przewodniczącego, sekretarza i stosownych komisji odpowiedzialnych za czuwanie nad prawidłowym przeprowadzeniem zebrania i wyborów, ustępujące Władze Koła przedstawiały zgromadzeniu sprawozdania z działalności Zarządu Koła, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej za rok 2016 r., i kadencyjne za lata 2013 – 2016.Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła przedstawił Prezes Koła Paweł Bucyk, którego wystąpienie w kwestii sprawozdania finansowego uzupełnił Skarbnik Koła Mariusz Strzelczyk. Zgromadzenie kilkunastominutowe sprawozdanie z działalności Zarządu Koła nagrodziło brawami. Następnie sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego przedstawił przewodniczący sądu Piotr Czajkowski, jednak w tym przypadku było ono krótkie i rzeczowe z racji tego, że Sąd Koleżeński nie rozpatrywał żadnych postępowań dyscyplinarnych.

Ostatnim sprawozdaniem podsumowującym wykonaną pracę przez Zarząd na przestrzeni roku 2016 przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Przybyła, który podczas swojego wystąpienia ocenił dochody, wydatki i prowadzoną przez ustępujący Zarząd statutową działalność finansową.

Ocenie podlegała również realizacja preliminarza budżetowego czy realizacja planu pracy za 2016 r. Komisja podsumowała ponadto cały rok sportowy w kole Odra Chojna.Na zakończenie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył wniosek do Walnego Zebrania o udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium. Po przedstawionym wniosku komisji przewodniczący zebrania Mariusz Strzelczyk otworzył dyskusję nad sprawozdaniami a następnie poddał wniosek Komisji Rewizyjnej pod głosowanie, który Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków Koła nr 84 Odra Chojna przyjęło jednogłośnie.

W dalszej części zebrania przystąpiono do wyborów w Kole na najbliższą kadencję 2017-2020 r. Pierwszym punktem wyborów był wybór Prezesa Koła. Komisja wyborcza zgodnie z ordynacją wyborczą zgłosiła kandydaturę Pawła Bucyka na stanowisko Prezesa Koła, którą Walne zebranie przyjęło jednogłośnie.Następnie przedstawiono sześcioosobowy skład Zarządu, który zyskał jednogłośną aprobatę Walnego Zebrania. Tym samy Zarząd Koła Odra Chojna na najbliższe cztery lata będzie pracował w składzie:

Mariusz Strzelczyk –Skarbnik
Andrzej Stelmach – Wiceprezes
Marcin Pisanko – Sekretarz
Kamil Skiba - Gospodarz
Marcin Przybyła – Członek
Daniel Lewandowski – Członek

(Poszczególne funkcje zostały przydzielone podczas pierwszego posiedzenia Zarządu Koła po zakończeniu Walnego Zebrania gdzie wybrano również Rzecznika Dyscyplinarnego, którym został Arkadiusz Zazula )

W dalszej części wyborów komisja wyborcza podała kandydatów do Sądu koleżeńskiego i Komisji rewizyjnej. Tym samym jednogłośnie wybrano Sąd koleżeński w składzie Jakub Rycerz, Andrzej Wójcik, Krzysztof Strzelczyk. Komisja rewizyjna będzie pracowała w następującym składzie Jacek Stelmach, Zbigniew Kmieć, Grzegorz Stelmach.

Następnie wybrano delegata i zastępcę delegata na zjazd okręgowy. Delegatem na zjazd okręgowy został Prezes Koła Paweł Bucyk a jego zastępcą Wiceprezes Andrzej Stelmach.W dalszej części walnego zebrania zgromadzenie jednogłośnie przyjęło plan pracy i budżet na 2017 r. Po zakończonych wyborach głos zabrał nowo wybrany.

Prezes dziękując wszystkim, którzy pomagają tworzyć struktury koła, których praca i zaangażowanie przekłada się na działalność statutową Koła.

W szczególności dziękował dla Andrzeja Stalmacha Firma Foto Studio AD, Jana Romana i Tadeusza Mażol Sklep Wędkarski Sandacz w Chojnie, za nieoceniony wkład w rozwój i budowanie historii koła nr 84 Odra Chojna.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.