Reklama [góra]

Lokalny program rewitalizacji gminy Cedynia


W celu poprawienia jakości życia mieszkańców, Gmina Cedynia opracowuje Lokalny Program Rewitalizacji. Obejmuje on działania, które mają na celu ożywienie zdegradowanych obszarów gminy, przyczyniając się do poprawy jakości życia ich mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument, który określa kierunki działań rewitalizacyjnych. Stanowi również formalną podstawę do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania na realizację takich zadań. Dlatego Gmina Cedynia zwraca się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad Programem. Wyraża głębokie przekonanie, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy, radni, sołtysi, przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń i innych organizacji działających na terenie gminy Cedynia, wniesiecie Państwo wiele propozycji i merytorycznych uwag, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt dokumentu. Poznanie Państwa zdania w kwestii rewitalizacji pozwoli na sformułowanie programu spełniającego oczekiwania mieszkańców Gminy Cedynia.

W czwartek, 30 marca 2017 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni odbędzie się spotkanie dotyczące projektu pod nazwą „Partycypacyjne opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia – Rewitalizacja centrum miasta”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 z przedstawicielami firmy RS Andrzej Sobczyk.

Pierwsze spotkanie zespołu do wdrażania projektu

Ankieta - identyfikacja obszaru zdegradowanego

Zapraszam do aktywnego wzięcia udziału w pracach nad ww. programem.
Zależy nam na opinii mieszkańców dotyczącej miejsc proponowanych do rewitalizacji. Dlatego podjęliśmy badania sondażowe. Zwracamy się z prośbą o wzięcie w nich udziału i wypełnienie kwestionariusza ankiety.

Wyniki badania posłużą do identyfikacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Cedynia.
Ankiety można składać do 07 kwietnia 2017 roku u sołtysów w poszczególnych sołectwach oraz w Urzędzie Miejskim w Cedyni, pok. nr 8.

Ankietę będzie można uzupełnić osobiście w niedzielę 09 kwietnia 2017 roku podczas Jarmarku Wielkanocnego, który odbędzie się przy Placu Wolności w Cedyni w godzinach od 12:30 do 17:00, w punkcie Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Elżbieta Szablewska

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.