Reklama [góra]

"Partycypacyjne opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice"


Serdecznie zapraszam na spotkanie w ramach projektu pod nazwą "Partycypacyjne opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice", dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej,m w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 z przedstawicielami firmy RS Andrzej Sobczyk, które odbędzie się w piątek, 19 maja 2017 r. w godz. 10:00-12.00 w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury Mieszkowicach.

Spotkanie dotyczyć będzie prezentacji diagnozy prowadzącej do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Mieszkowice oraz dyskusji o możliwościach działań i aktywności w ramach LPR mających na celu poprawę warunków i jakości życia mieszkańców, zapobieganiu dalszej degradacji obszarów, na których stwierdzono stany kryzysowe, jak również możliwości realizacji projektów społecznych i inwestycyjnych.

Zasadniczym celem opracowywanego Lokalnego Programu Rewitalizacji jest poprawa jakości życia mieszkańców. Rewitalizacja wpływa na stworzenie nowych miejsc pracy, podejmowanie działań dążących do ochrony dziedzictwa kulturowego, aktywizację mieszkańców, a także realizację remontów i konserwacji miejsc służących lokalnej społeczności. Kluczowym elementem przy opracowywaniu Naszego Programu Rewitalizacji jest włączenie do działań zarówno mieszkańców, jak i przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych.

Zwracam się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad ww. programem.

Wyrażam głębokie przekonanie, że wniesiecie Państwo wiele merytorycznych uwag i propozycji, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt dokumentu. Poznanie Państwa zdania w kwestii rewitalizacji pozwoli na sformułowanie programu spełniającego oczekiwania mieszkańców Naszej Gminy.

Jednocześnie informuję, że w godzinach 12:00- 17:00 przedstawiciele firmy RS Andrzej Sobczyk podczas otwartego spotkania dla mieszkańców postarają się odpowiedzieć na wszystkie indywidualne pytania dotyczące opracowywanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieszkowice. Będzie to okazja dla mieszkańców Gminy do tego aby zapoznać się z przeprowadzoną diagnozą, wyrazić swoje opinie, a także wnieść uwagi i zastrzeżenia do przygotowanych projektów dokumentów.

Z poważaniem

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.