Reklama [góra]

Sprawdź kiedy odbędzie się kwalifikacja wojskowa


Z początkiem marca, w powiecie gryfińskim rusza kwalifikacja wojskowa. Do stawienia się zobligowane są osoby urodzone w 1999 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia br. o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku.

1. W okresie od dnia 30 stycznia 2018 r. do dnia 27 kwietnia 2018 r., od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych, zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: mężczyzn urodzonych w 1999 r.;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1994 - 1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1997 – 1998, które:

  a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

  b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 944);
 •  osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
3. Osoby wymienione ust. 2 pkt 1-5, mające miejsce stałego pobytu lub miejsce pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w wymienionych powiatach (miastach na prawach powiatu), winny stawić się do kwalifikacji wojskowej w poniżej określonych miejscach i terminach jej prowadzenia:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiat Gryfiński
gmina: Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Stare Czarnowo, Trzcińsko Zdrój, Widuchowa
Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91
01 marca - 26 marca 2018 roku

Powiat Myśliborski
gmina: Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Myślibórz, Nowogródek Pomorski. 
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. Północna 15 
10 kwietnia - 27 kwietnia 2018 roku

Powiat Pyrzycki
gmina: Bielice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4
30 stycznia - 08 lutego 2018 roku

Miasto Szczecin
Gustaw Securitas w Szczecinie, ul. Firliksa 19
16 lutego - 24 kwietnia 2018 roku
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej obejmuje zgłoszenie się w określonym terminie i miejscu przed wójtem lub
burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.

5. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy obowiązana jest przedstawić:
 • wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 • powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • wojskowemu komendantowi uzupełnień: aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy), dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

6. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:
 • wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 • powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

7. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które:
 • w okresie od początku 2018 roku do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem dotychczasowego miejsca pobytu.

8. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które dotychczas do niej nie stawały, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym
w obwieszczeniu.

9. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

10. Wezwani, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień, w określonym
terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.


Wojewoda Zachodniopomorski
wz. /-/ Marek Subocz

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.