Reklama [góra]

Ile długu ma gmina Cedynia?


Z Urzędu Miejskiego w Cedyni otrzymaliśmy sprawozdanie z gospodarki finansowej gminy. Oświadczenie burmistrz Gabrieli Kotowicz to odpowiedź na doniesienia o rzekomo sporym zadłużeniu gminy, które pojawiły się w internecie. 

Poniżej publikujemy treść przesłanej informacji:

Na dzień 31 grudnia 2014 r. kwota długu wynosiła 2.703.646,55 zł.

Zobowiązania, które gmina spłaca do 2020 roku, a zostały zaciągnięte w okresie poprzedniej kadencji to:

  • pożyczka w WFOŚiGW przebudowa stacji wodociągowej wraz z budową nowej stacji uzdatniania wody oraz studni w miejscowości Cedynia (2010-2020);
  • kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na udział w projekcie poprawa standardu infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne w m. Stary Kostrzynek, Lubiechów Dolny i Lubiechów Górny gm. Cedynia oraz budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Bielinek gm. Cedynia (2010-2020);
  • kredyt zaciągnięty na wymianę pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy Konopnickiej 12 w Cedyni (2010-2020).
Jest to rocznie kwota 251.728,95 zł.

W 2017 roku została zaciągnięta pożyczka w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięcia infrastrukturalnego w zakresie oświaty wiejskiej pod nazwą „Przebudowa budynku szkolnego w miejscowości Cedynia” w kwocie 617.206,80 zł na okres od 28.07.2017 do 30.06.2022 oraz zaciągnięto kredyt inwestycyjny w Banku Spółdzielczym w Cedyni na przebudowę sali gimnastycznej w Cedyni i rozbudowę remizy OSP Czachów w kwocie 440.000,00 zł na okres od 15.09.2017 do 14.09.2027.

Na sesji w dniu 16 maja 2018 r. została podjęta Uchwała Nr XXXIV/353/2018 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu na łączną kwotę 3.072.000,00 zł. Emisja ma na celu pokrycie planowanego deficytu budżetu związanego z wydatkami inwestycyjnymi:

  •  przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia ( na tę inwestycje otrzymano dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 870.416,41 zł;
  • rozbudowa budynku szkolnego w miejscowości Piasek.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/352/2018 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2018-2031, prognozowana kwota długu na koniec 2018 roku wyniesie 4.416.478,23 zł. Stan zadłużenia (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) na koniec I kwartału 2018 r. wynosi 1.543.340,32 zł.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.