Nadano tytuł Honorowym Obywatelom Gminy Chojna [foto]


Przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnie oraz członkowie Kapituły (zgodnie z Regulaminem - radni najstarsi wiekiem – Stanisław Drapaluk i Kazimierz Komorzycki oraz przewodniczący Komisji stałych Rady: Piotr Mróz, Patryk Szczapa, Wojciech Skrzypczyk) wręczyli Księdzu Prałatowi Antoniemu Chodakowskiemu oraz Gerardowi Lemke - złoty znaczek, akt nadania, legitymację Honorowego Obywatela oraz uchwałę Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28.08.2014r. ws. nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Chojna.Oto co Burmistrz Adam Fedorowicz powiedział o nowych, Honorowych Obywatelach Gminy Chojna:


Ksiądz Dziekan Prałat mgr Antoni Chodakowski, syn Aleksandra i Stanisławy 
urodził się 22.06.1941 r. w Żużelicy powiat Równe. W latach 1960-1965 studiował, uzyskując wykształcenie wyższe teologiczno-socjologiczne.

Dnia 20 czerwca 1965r. przyjął świecenia kapłańskie. Był wikariuszem w latach 1965-74,
a następnie proboszczem parafii w Wełtyniu (Gmina Gryfino). Od 4 grudnia 1984 r. ( tj. od 30 lat) Ksiądz Prałat jest mieszkańcem Gminy Chojna. Od 1984 r. jest także Proboszczem parafii p.w. Świętej Trójcy w Chojnie, która powstała w dniu 22.09.1963 r. Jest także Dziekanem Dekanatu Chojna.Przeprowadził wiele remontów w kościele parafialnym i poklasztornych budynkach.

Jego dbałość o zabytki - jest konsekwentna, a co najważniejsze - skuteczna. Od 1987 r. jest jednym z: inicjatorów spotkań młodzieży polskiej i niemieckiej w Chojnie oraz jednym z koordynatorów odbudowy Kościoła Mariackiego w Chojnie. Początki współpracy Księdza Prałata Antoniego Chodakowskiego z Gűntherem Kumkarem były „romantycznie trudne”, ale jak to zwykle bywa „wielkie podróże, wielkie przedsięwzięcia i wielkie wyzwania – zaczynają się od zrobienia pierwszego kroku...”  Tym „pierwszym krokiem” - była wspólna praca w 1987r. polskiej i niemieckiej młodzieży, która sprzątała ruiny Kościoła Mariackiego . Z wyciągniętych z ruin, odzyskanych i wyczyszczonych cegieł - ułożono wtedy pierwszy, prowizoryczny ołtarz. I tak zaczęła się historia nabożeństw ekumenicznych w Chojnie...

Ksiądz Prałat z dużym pietyzmem zabiega o renowację zabytków przeszłości, za co został doceniony i odznaczony w 2005 roku przez Ministra Kultury - Złotą Odznaką "Za opiekę nad zabytkami". Od końca lat 80-tych ubiegłego wieku - jest jednym z głównych organizatorów Nabożeństw Ekumenicznych w Chojnie, które w 2014 r. odbyły się po raz 25. - w ramach tradycyjnych Dni Integracji Europejskiej, Przyjaźni i Ekumenizmu.

Ksiądz Prałat Antoni Chodakowski wniósł ogromny wkład w realizowaną przez Mieszkańców Gminy Chojna współpracę transgraniczną oraz polsko-niemieckie pojednanie ponad podziałami w duchu międzynarodowego zrozumienia, porozumienia i duchowej integracji. Od lat pełni funkcję współprzewodniczącego Polsko-Niemieckiej Fundacji „Kościół Mariacki w Chojnie”. Dnia 14 listopada 1997 r. Papież Jan Paweł II - przyznał Księdzu Antoniemu Chodakowskiemu godność Prałata - Kapelana Jego Świątobliwości.

Wojewoda Szczeciński - w uznaniu zasług dla Pomorza Zachodniego - dnia 14 listopada 1997 r. nadał Mu odznakę „Gryfa Pomorskiego”.  Ksiądz Prałat Antoni Chodakowski był nominowany i otrzymał nagrodę Starosty Gryfińskiego - statuetkę „BOCIANA” - za promocję Powiatu Gryfińskiego. Decyzją Kapituły
z dnia 13 stycznia 2006 roku przyznano mu statuetkę w kategorii WSPIERAJĄCY SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNĄ.

Dyrektor Zespółu Szkół w Chojnie dnia 28 lutego 2003 r. nadał Księdzu Prałatowi Antoniemu Chodakowskiemu honorowy tytuł „Przyjaciela Szkoły” jako „ wyraz uznania za szczerą i życzliwą obecność oraz wszelką pomoc w szkolnych troskach i radościach”.

Dnia 22.12.2011 r. Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga - Metropolita Szczecińsko-Kamieński mianował Ks. Antoniego Chodakowskiego Kanonikiem Honorowym Wolińskiej Kapituły Kolegialnej „w uznaniu dla postawy kapłańskiej w oficjalnie wypełnianych obowiązkach
i powierzanych sobie urzędach”.

Wieloletnia praca duszpasterska Księdza Prałata Antoniego Chodakowskiego – na rzecz kształtowania wartości duchowych, rozwijania i utrwalania więzi społecznych oraz integrowania środowiska lokalnego wokół wspólnych inicjatyw, szczególnie na rzecz rewitalizacji zabytkowych obiektów sakralnych, a także wieloletnia aktywność na rzecz rozwoju i utrwalania dziedzictwa kulturalnego na terenie Chojny – zasługują na szczególne docenienie także przez władze samorządowe i mieszkańców – czego wyrazem jest przyznanie przez Radę Miejską w Chojnie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Chojna.

Na zdj. Gerard Lemke (fot. Cezary Kujawski/chojna24.pl)
Gerard Lemke urodził się 21.11.1935 r. w Strzelcach Krajeńskich, gdzie w latach 1946-1950 ukończył Szkołę Podstawową. Naukę kontynuował w latach 1950-1955 r. w Liceum Pedagogicznym w Gorzowie Wielkopolskim. Natomiast w latach 1955-1960 studiował na Uniwersytecie Warszawskim, który ukończył jako mgr filologii polskiej. 

Od 01.09.1960r. ( tj. od 54. lat) - jest mieszkańcem Chojny i to - z tą Małą Ojczyzną związał swe losy prywatne i zawodowe. Droga zawodowa i społeczna Pana Gerarda Lemke miała charakter bardziej ewolucyjny, niż rewolucyjny... Najpierw, w latach 1960-61 pracował jako nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Chojnie, potem w latach 1961-1972 został zastępcą dyrektora LO w Chojnie, a następnie w okresie 1972-1975 pełnił funkcję dyrektora LO w Chojnie.

W okresie od 1975 do 1983r. był Inspektorem Oświaty i Wychowania w Chojnie. Przez 4 lata, między 1984-1988 rokiem był Naczelnikiem Miasta i Gminy Chojna. I tu należy wspomnieć, w jakich okolicznościach - przestał być naczelnikiem...

Otóż, w 1988r. Gerard Lemke został wezwany do Urzędu Wojewódzkiego i od ówczesnego Wojewody Szczecińskiego otrzymał „propozycję nie do odrzucenia”... Wojewoda postawił przed niej alternatywę: „ albo Gerard Lemke natychmiast złoży rezygnację z funkcji naczelnika , albo zostanie z tego stanowiska – natychmiast odwołany.” Z obecnej perspektywy - powód takiej reakcji ówczesnego wojewody był dosyć kuriozalny...

Podczas uroczystości odbywającej się w nowo otwartym ratuszu chojeńskim , czyli obecnym Centrum Kultury – Gerard Lemke jako gospodarz miasta i gminy - publicznie powitał byłych, niemieckich Mieszkańców Chojny. Wojewoda uznał ten fakt za podstawę do zwolnienia z funkcji. Gerard Lemke - oczywiście złożył rezygnację z funkcji naczelnika.

Stare porzekadło mówi, że „ciężko się żyje ludziom, którzy - wbrew wszystkim - za wcześnie mają rację...”. Od 10. lat Polska jest w Unii Europejskiej. Dzisiaj, od 23. lat Gerard Lemke jest już na emeryturze, ale historia pokazała, że to nie wojewoda , ale - Gerard Lemke miał wtedy rację...

...i nadal konsekwentnie działa na rzecz polsko-niemieckiego pojednania...

Gerarda Lemke w przeszłości uhonorowano : Odznaką „Gryfa Pomorskiego” (w 1972r.), Srebrnym Krzyżem Zasługi ( w 1977r.) i Złotym Krzyżem Zasługi ( w 1981r.), Srebrną Odznaką Europa-Union Niemcy (w 1998r.) i Złotą Odznaką Europa-Union Niemcy (w 2002r.).

Dnia 30 sierpnia 2008r. - niemieccy Fundatorzy Fundacji Kościół Mariacki w Chojnie wyrazili swoje uznanie dla P.Gerarda Lemke, przyznając mu krzyż „Quaerete pacem civitas” za „ Niestudzone współdziałanie przez ponad 20 lat przy odbudowie Kościoła Mariackiego w Chojnie.” Niemieccy fundatorzy uznali, że „... mądra i przezorna działalność Gerarda Lemke jako tłumacza i jego rady były cennym wkładem dla wzajemnego rozumienia się Polaków i Niemców”.

Zdaniem partnerów niemieckich - Pan Gerard Lemke - „ pomagał przezwyciężać stereotypy, uprzedzenia i obawy, a Jego praca jest niezastąpionym przyczynkiem nowych czasów, w nowej Europie, czasu porozumienia i tolerancji w mieście naznaczonym wojną i wysiedleniem”.

Pan Gerard Lemke był dwukrotnie nominowany do nagrody Starosty Gryfińskiego - statuetki „BOCIANA” - za promocję Powiatu Gryfińskiego.

Decyzją Kapituły z dnia 13 stycznia 2006 roku przyznano Mu nominację w kategorii ANIMATOR WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ oraz w kategorii WSPIERAJĄCY SAMORZĄDNOŚĆ LOKALNĄ.

Dnia 9 maja 2005r. w Poczdamie - Gerard Lemke otrzymał także DYPLOM EUROPEJSKI przyznany przez Kraj Związkowy Brandenburg za „szczególne zasługi na rzecz integracji europejskiej w Brandenburgii”.

W 1993r. był współzałożycielem a następnie wiceprzewodniczącym i od 1995r. przewodniczącym – Chojeńsko-Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy . Od 1988 r. – wspólnie i innymi osobami prowadzi działalność na rzecz odbudowy Kościoła Mariackiego w Chojnie.

Przez lata, z dużym społecznym zaangażowaniem rozwijał kontakty z niemieckim stowarzyszeniem partnerskim - Europa-Union Brandenburg.

Obydwa stowarzyszenia utrzymują ścisłe przyjazne kontakty, które są owocne dla Mieszkańców po obu stronach Odry - charakteryzując się szczerością, tolerancją i zrozumieniem.

Punktami kulminacyjnymi dla Mieszkańców w regionie są wspólne polsko-niemieckie spotkania i imprezy jak np. Dni Integracji Europejskiej, Przyjaźni i Ekumenizmu oraz rokroczna działalność charytatywna na rzecz rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Chojna (pn.„Radość dzieciom pod choinkę”).

Wyrazem dobrych, sąsiedzkich stosunków są także organizowane konferencje dotyczące spraw europejskich, spotkania młodzieży i podróże studyjno - informacyjne szlakiem polskiej i niemieckiej historii oraz kultury.

Gerard Lemke wniósł znaczący wkład w tę - z powodzeniem realizowaną współpracę transgraniczną między Polakami i Niemcami, ponieważ jest zainteresowany konstruktywną pracą zespołową w duchu polsko-niemieckiego porozumienia

i w duchu procesu integracyjnego.

Wieloletnia praca Pana Gerarda Lemke - na rzecz kształtowania wartości duchowych, rozwijania więzi społecznych i jednoczenia środowiska lokalnego wokół wspólnych inicjatyw, a także wieloletnia aktywność na rzecz rozwoju i utrwalania dziedzictwa narodowego oraz tradycji regionu - w tym promocja Chojny w kraju i za granicą - zasługują na szczególne docenienie , którego wyrazem jest otrzymanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Chojna.

Sądzę, że ten honorowy tytuł - nie jeszcze ukoronowaniem Jego życia i zasług dla Gminy Chojna i jej Mieszkańców, bo w dziedzinie aktywności społecznej – jestem przekonany, że - Pan Gerard Lemke zdecydowanie nie powiedział jeszcze ostatniego słowa...
Redakcja

5 Komentarze

 1. Uroczystość uświetnił tw justyna dobrze ze mnie tam nie bylem

  OdpowiedzUsuń
 2. uroczysta sesja ale kworum chyba nie było ,to chyba nie ważne przykro

  OdpowiedzUsuń
 3. IDĄ WYBORY MAM NADZIEJE ŻE LUDZIE FEDOROWICZOWI I RADNYM OBECNEJ KADENCJI POKAŻĄ ICH MIEJCE I NIEBĘDĄ ICH SKREŚLAĆ , choc nowe stowarzyszenie sobie założyli , A PRZYSZŁA RADA I BYRMISTRZ PRZEKAŻĄ WSZYSTKIE NIEPRAWIDŁOWOSCI JAKIE DOKONYWAŁY SIE ODPOWIEDNIM WŁADZĄ I ODPOWIEDZĄ ZA SWOJE CZYNY.

  OdpowiedzUsuń
 4. W swoim czasie gdy pan Lemke był dyrektorem w Liceum niektórzy pracownicy zarabiali mniej niż przewidywała ustawa!Gdy jedna z pracownic upomniała się o to..Pan Lemke takie stawiał wymagania ,tak dokuczał że ta pani oczywiście musiała się zwolnić!!Pracownikom wypłacono wyrównano zaniżone wypłaty chyba półroczne!Kłopot z przestrzeganiem ustawy o wynagrodzeniach w tamtym czasie miało tylko Liceum w Chojnie!

  OdpowiedzUsuń
 5. Ja natomiast słyszałem o innej przyczynie zwolnienia pana Lemke.-załatwienie mieszkania dla córki!Jak na honorowego mieszkańca gminy coś za dużo tu niejasności!

  OdpowiedzUsuń
Nowsza Starsza