Wybory do Izb Rolniczych

Wybory do Rad Powiatowych Zachodniopomorskich Izb Rolniczych odbędą się w niedzielę 31 maja. Rolnicy wybiorą swoich delegatów na kolejną 4-letnią kadencję. 

Rada Powiatowa Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Gryfino liczy 18 członków, po dwóch z każdej gminy.

Lokale wyborcze będą czynne od godz. 8:00 do godz. 18:00.

Wybory do walnego zgromadzenia Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej są dwustopniowe. W pierwszym etapie z każdej gminy wybierani są dwaj delegaci (lub jeden, jeżeli obszar użytków rolnych gminy nie przekracza 4 tys. ha). Wybrani delegaci wchodzą w skład Rady Powiatowej, która - na swym pierwszym posiedzeniu - wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Delegata Te dwie osoby wchodzą w skład nowego Walnego Zgromadzenia Izby, którego kadencja trwa 4 lata.

Czynne i bierne prawo wyborcze mają członkowie Izby, którymi są:
- osoby fizyczne i prawne, płacące podatek rolny w rozumieniu przepisów o podatku rolnym na terenie województwa zachodniopomorskiego,
- osoby fizyczne i prawne, płacące podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
- członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych mających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego, posiadających w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

W wyborach do samorządu rolniczego, okręgiem wyborczym jest gmina, w związku z tym w województwie zachodniopomorskim utworzono 114 okręgów wyborczych. W 98 okręgach o powierzchni użytków rolnych ponad 4 tys. ha, wybranych zostanie po 2 delegatów, zaś w 16 okręgach o powierzchni użytków rolnych do 4 tys. ha, wybrany zostanie 1 delegat. Do obsadzenia w radach powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej jest zatem aż 212 mandatów.

Za pośrednictwem izby rolniczej, wybrani delegaci mają wpływ, min. na:
- rozwiązywanie zgłaszanych przez rolników problemów,
- projekty aktów prawnych z zakresu produkcji rolniczej i rynku rolnego, poprzez ich opiniowanie, poprawę sytuacji ekonomicznej w rolnictwie i warunków życia na wsi,
- kształt edukacji i doradztwa rolniczego oraz podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w rolnictwie,
- współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami producentów rolnych, poprawę stanu środowiska przyrodniczego i zdrowia mieszkańców wsi,
- ochronę dziedzictwa kulturowego w regionie.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza