Akredytacja dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w maju br. złożył wniosek o akredytację dla instytucji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w programie Erasmus+. Integralną częścią wniosku była Strategia internacjonalizacji ZSP w Chojnie. Strategia zakłada działania mające na celu intensyfikację współpracy międzynarodowej, przygotowanie uczniów do funkcjonowania na krajowym i europejskim rynku pracy oraz budowanie wizerunku ZSP w Chojnie, jako instytucji podejmującej skuteczną współpracę międzynarodową.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki oceny wniosków o akredytację i przyznała ZSP w Chojnie Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Chojeńska szkoła znalazła się w elitarnym gronie czterech placówek edukacyjnych w Polsce, które mogą od 2016 r. występować o środki europejskie na projekty mobilności zawodowej w uproszczonej procedurze.

Ponad 170 uczniów ZSP w Chojnie, kształcących się w zawodach technik hotelarskich i gastronomicznych, odbyło już staże w Anglii, Niemczech i na Malcie. Uzyskanie akredytacji stwarza szansę na rozszerzenie tej grupy o osoby zdobywające wykształcenie budowlane, informatyczne oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych różnych specjalności.

Autorem Strategii internacjonalizacji ZSP w Chojnie i wniosku o akredytację jest koordynator współpracy międzynarodowej w ZSP w Chojnie Janusz Cezary Salamończyk.
Redakcja

Nowsza Starsza