Masz prawo do mediacji


W tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na 15 października, natomiast Tydzień Mediacji odbędzie się w dniach 12-17 października 2015 r. Koncepcja tegorocznych obchodów przebiegających pod hasłem „Masz prawo do mediacji" opiera się na propagowaniu inicjatyw lokalnych, włączeniu lokalnych środowisk do działań, a także współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, wymiarem sprawiedliwości i Ministerstwem Sprawiedliwości.

Każda zainteresowana osoba może również podczas Tygodnia Mediacji po fachową poradę zgłosić się do Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej 9 pok.21 i 22 oraz Komisariatu Policji w Chojnie przy ul. Roosevelta 1 pok.7, gdzie pełniący dyżur funkcjonariusze wyjaśnią wszystkie związane z tym tematem aspekty. Ponadto 15 października od godziny 8.00 – 15.00 dyżur taki odbywa się w Gryfińskiej Prokuraturze przy ulicy Grunwaldzkiej 2 (pok. nr 209).

Masz prawo do Mediacji
Wspólne działania różnych instytucji na rzecz promocji Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji mają na celu dotarcie do jak najszerszego grona osób i przekazanie im idei pozasądowego rozwiązywania sporów. W ramach tych obchodów na dyżurach udzielane będą porady związanych z tym zagadnieniem, a podobne działania będą organizowane w wszystkich powiatach województwa zachodniopomorskiego (szczegóły na stronach internetowych poszczególnych Powiatowych Komend Policji).

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając jednak żadnego rozwiązania - w wypracowaniu kompromisu.

Jakie korzyści daje mediacja pokrzywdzonemu?
- Możliwość wpływu na rozwiązanie problemów wynikających z przestępstwa na zaproponowanych przez siebie warunkach.
- Okazję do wyrażenia emocji, wypowiedzenia się na temat skutków przestępstwa oraz oczekiwań wobec podejrzanego lub oskarżonego.
- Szansę na szybsze uzyskanie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin.

Jakie korzyści daje mediacja podejrzanemu lub oskarżonemu?
- Możliwość porozumienia się z pokrzywdzonym co do sposobu i terminu naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz przeproszenia.
- Szybsze zakończenie postępowania karnego, a w konsekwencji szybsze zatarcie skazania.
- Zmniejszenie kosztów postępowania karnego.
- Szansę na łagodniejsze potraktowanie przez sąd.

Jak sprawa trafia do mediacji?
- Sprawa może zostać skierowana do mediacji na etapie postępowania prowadzonego przez policję lub prokuratora oraz po wniesieniu sprawy do sądu.
- Sprawę do mediacji kieruje policja, prokurator lub sąd, na podstawie postanowienia, w którym zostaje wyznaczony mediator.
- Skierowanie sprawy do mediacji jest możliwe za zgodą pokrzywdzonego i podejrzanego lub oskarżonego.
- Pokrzywdzony oraz podejrzany lub oskarżony mają prawo do złożenia wniosku o skierowanie sprawy do mediacji.

Jak długo może trwać mediacja?
- Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż miesiąc.

Jak przebiega mediacja?
- Po otrzymaniu postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji, mediator kontaktuje się z podejrzanym lub oskarżonym oraz pokrzywdzonym i wyjaśnia im cele postępowania mediacyjnego, jak również informuje o przysługujących uprawnieniach.
- Jeżeli podejrzany lub oskarżony i pokrzywdzony decydują się na udział w mediacji, wybierają sposób jej prowadzenia w postaci bezpośredniej (spotkanie "twarzą w twarz") albo pośredniej (bez osobistego kontaktu). Wówczas mediator spotyka się z każdym z uczestników na osobności, przekazując stanowiska i oczekiwania co do warunków ugody.
- Mediacja jest prowadzona w sposób neutralny i poufny.

W jaki sposób może zakończyć się mediacja?
- Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody albo jej brakiem.
- Mediator przekazuje policji, prokuratorowi lub sądowi sprawozdanie z mediacji, z dołączoną do niego ugodą, jeśli została zawarta.

Jakie skutki wywołuje ugoda mediacyjna?
- Zawarta w wyniku mediacji ugoda nie kończy postępowania karnego.
- Prokurator podejmując decyzję o skierowaniu sprawy do sądu, jak również sąd w wyroku, powinni uwzględnić treść ugody mediacyjnej.
- W sprawach z oskarżenia prywatnego mediacja może być alternatywą obowiązkowego posiedzenia pojednawczego prowadzonego przez sąd.

Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne - koszty ponosi Skarb Państwa.

Źródło: KPP Gryfino
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza