Nowi policjanci zasilili szeregi Komendy Powiatowej Policji w GryfinieStan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie powiększył się o nowych, młodych funkcjonariuszy.

22 sierpnia w policyjne szeregi Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie wstąpiło czworo młodych funkcjonariuszy. Przed nimi trudna, odpowiedzialna, ale przy tym zaszczytna i przynosząca wiele satysfakcji służba na rzecz społeczeństwa.

W najbliższych dniach nowo przyjęci złożą uroczyste ślubowanie w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, po którym udadzą się na sześciomiesięczne szkolenie do szkoły Policji. Po ukończeniu przeszkolenia i odbyciu adaptacji zawodowej będą pełnili służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie i w Komisariacie Policji w Chojnie.

Wszystkich zainteresowanych wstąpieniem do Policji informuję, iż w dalszym ciągu istnieje możliwość zatrudnienia do pełnienia służby w charakterze funkcjonariusza Policji.

Uposażenie policjanta podczas szkolenia podstawowego to 1.899,70 zł netto, natomiast po jego ukończeniu – 2.593,30 netto plus dodatek za wysługę lat miesięcznie.

Ponadto funkcjonariuszom przysługują świadczenia socjalne, m. in.:
- nagrody roczne w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym,
- nagrody uznaniowe,
- nagrody jubileuszowe (po 20, 25, 30, 35, 40 latach służby w wysokości odpowiednio 75%, 100%, 150%, 200%, 300% miesięcznego uposażenia),
- zapomogi w formie pieniężnej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, choroby, śmierci członka rodziny lub innych zdarzeń powodujących pogorszenie sytuacji materialnej policjanta i jego rodziny,
- zasiłek na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego,
- należności za podróże służbowe w przypadku przeniesienia policjanta do pełnienia służby w innej miejscowości albo oddelegowania go do czasowego pełnienia służby,
- dofinansowanie do wypoczynku przysługujące policjantowi i uprawnionym członkom jego rodziny,
- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny złożyć OSOBIŚCIE, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, pokój nr 2 (pon. – pt. 8.00 - 14:30), następujące dokumenty:

- pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie,
- wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (minimum średnie) i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),
- mężczyźni – książeczkę wojskową – do wglądu.

W przypadku posiadania dodatkowych uprawnień, np.:
- prawa jazdy kat. A,
- prawa jazdy kat. C,
- uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania,
- posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego lub
- posiadanie patentu sternika motorowodnego,

należy również sporządzić kopię i dołączyć do dokumentacji.

Kwestionariusz oraz wszelkie informacje dot. naboru, można uzyskać w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, przy ul. Policyjnej 2, w godzinach 7.30 – 15.30 lub na stronie internetowej: www.policja.pl .

asp. szt. Grzegorz Klimek
oficer prasowy
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza