Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Cedynia przyjęty przez radnych


W okresie wakacji odbywały się konsultacje społeczne dotyczące zebrania opinii oraz pozyskania informacji i sugestii w zakresie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023. 

Wyniki zostały przedstawione w raporcie, który został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni i przedstawiony podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Cedyni.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Cedynia jest dokumentem określającym w sposób kompleksowy proces niezbędnych przemian społecznych, ekonomicznych, przestrzennych i technicznych służących wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego najbardziej zdegradowanych obszarów gminy Cedynia. 

Ostateczny kształt dokumentu jest wynikiem głębokiej analizy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, popartej danymi ilościowymi, wynikami sondażu ankietowego oraz włączeniem społeczności lokalnej we wszystkie etapy tworzenia założeń i koncepcji działań, zmierzających do identyfikacji i określenia sposobów rozwiązania najistotniejszych problemów obszaru objętego działaniami rewitalizacyjnymi.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza