Polsko-Niemiecki Festiwal Kultury i Sportu-Trzcińsko-Zdrój 2018 [zapisy][regulamin]


Ruszają zapisy do IV Trzcińskiego Biegu Wzdłuż Murów pod nazwą "Szlakiem Średniowiecznej Architektury" oraz marszu Nordic Walking. 

 Zawody odbędą się w ramach realizacji projektu pt. "Polsko - Niemiecki Festiwal Kultury i Sportu - Trzcińsko-Zdrój 2018".

Więcej informacji na stronie internetowej Trzcińskiego Centrum Kultury http://tcktz.naszgok.pl

Zgłoszenia do zawodów pod adresem: http://sport-time.com.pl

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).

Ramowy program zawodów

25.05.2018 r. (piątek) 
 • godz. 16.30-18.00 Biuro zawodów - weryfikacja zawodników 
26.05.2018 r. (sobota) 
 • godz. 8.00-12.00 Biuro zawodów-– weryfikacja zawodników 
 • godz. 09.00 - Marsz Nordic Walking
 • godz. 10.00 - Biegi dla dzieci i młodzieży szkolnej
 • godz. 12.30 - Bieg główny dla dorosłych pn. "Szlakiem Średniowiecznej Architektury" 
 • godz. 14.30 - Dekoracja zawodników - Amfiteatr, ul. Młyńska (scena plenerowa) 

IV Trzciński Bieg wzdłuż murów

Regulamin IV Trzcińskiego biegu wzdłuż murów pod nazwą "Szlakiem Średniowiecznej Architektury" w ramach realizacji projektu pt. "Polsko - Niemiecki Festiwal Kultury i Sportu - Trzcińsko-Zdrój 2018" 26 maja 2018 r. – Trzcińsko-Zdrój

Organizator i Partner
 1. Organizator - Trzcińskie Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju. 
 2. Partner - Urząd Miasta Angermünde. 
 3. Współorganizator - Urząd Miasta i Gminy w Trzcińsku-Zdroju. 
Cele imprezy
 1. Popularyzacja biegania, jako prostej i ogólnodostępnej formy uprawiania sportu i czynnego wypoczynku. 
 2. Promocja gminy i regionu oraz wkład w propagowanie masowych imprez biegowych w Euroregionie Pomerania. 

Kontakt z organizatorem

Trzcińskie Centrum Kultury ul. Młyńska 4 74-510 Trzcińsko-Zdrój tel. 914148043 e-mail: tck@interia.eu www.tcktz.naszgok.pl Kierownik biegu – Jacek Limanówka (tel. +48 604 942 513, e-mail: lewlimanowka@wp.pl)
Termin, miejsce, czas startu, dystans
 1. Bieg odbędzie się 26 maja 2018 r. (sobota) na terenie miasta Trzcińsko-Zdrój. 
 2. Start - godz.12.30, ul. Rynek w Trzcińsku-Zdroju (przy Urzędzie Miasta). 
 3. Dystans – 10 km. 
Trasa biegu
 1. Przebieg trasy biegu – zgodnie z załączoną mapką do Regulaminu (start – Rynek, 2 Lutego, Kościuszki, Rynek; a następnie 3 okrążenia: 2 Lutego, Kościuszki, Cmentarna, Okólna, Uzdrowiskowa, chodnik nad jeziorem, Aleja Róż, chodnik nad jeziorem, Sojuszników, Rynek). 
 2. Trasa będzie posiadała oznaczenia dystansu na odcinkach, co 1 km od startu do mety. 
 3. Na trasie będzie dostępna woda mineralna (niegazowana) w oznakowanych punktach. 

Warunki uczestnictwa
 1. Prawo do startu w biegu mają zawodnicy, którzy spełnią następujące warunki:
  1) zawodnicy urodzeni w 2002 r. i starsi,
  2) dokonają zgłoszenia za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej w terminie zgodnym z regulaminem,
  3) uiszczą opłatę startowa w wysokości i w terminie zgodnym z regulaminem,
  4) dokonają weryfikacji w biurze zawodów.
 2. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w biurze zawodów, tj. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Trzcińsku-Zdroju (ul. Cmentarna 12 – około 600 m od miejsca startu):
  1) 25.05.2018 r. w przeddzień zawodów od godz. 16.30 do 18.00,
  2) 26.05.2018 r. w dniu zawodów od godz. 8.00 do 12.00,
  3) przedłożyć aktualne zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza sportowego stwierdzające brak przeciwskazań do udziału w biegu na dystansie 10 km oraz dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub inny dokument).
 3. W przypadku braku ww. zaświadczenia lekarskiego zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność, co wymaga podpisania stosownego oświadczenia:
  1) przez zawodnika pełnoletniego;
  2) przez jednego z rodziców lub prawnego opiekuna zawodnika niepełnoletniego.
 4. Zweryfikowani zawodnicy otrzymają pakiet startowy (numer, chip, koszulka, woda).
 5. Pomiar czasu (kolejność na mecie) dokonywany będzie za pomocą elektronicznych chipów umocowanych do numerów startowych.
 6. Zawodnicy biorący udział w biegu bez numerów startowych (z chipem) nie będą ujęci w klasyfikacji końcowej.
 7. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i jest zobowiązany do jego bezwzględnego przestrzegania.
 8. Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacja regulaminu biegu.
 9. Szatnie i toalety będą dostępne w miejscu weryfikacji, tj. w biurze zawodów (Hala WidowiskowoSportowa, ul. Cmentarna 12, dodatkowe toalety będą dostępne w Szkole Podstawowej przy ul. 2 Lutego 3 (200 m od miejsca startu). 
Zgłoszenia
 1. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej: sport-time.com.pl w terminie do 13 maja 2018 r. i w biurze zawodów w dniach 25-26 maja 2018 r. (pod warunkiem niewyczerpania limitu zawodników). 
 2. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej na rachunek bankowy Trzcińskiego Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju (ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko-Zdrój) – numer rachunku: 66 9370 1020 0405 0975 2004 0001; Nr SWIFT GBWCPLPP (dot. przelewów zagranicznych); tytuł opłaty: Bieg główny; imię i nazwisko zawodnika. 
Forma płatności Termin Kwota Przelew do dnia 13 maja 2018 r. 30 zł Gotówka w biurze zawodów (pod warunkiem niewyczerpania limitu zawodników) w dniach 25-26 maja 2018 r. 40 zł
 1. Limit przyjęć do biegu wynosi 100 zawodników. 
 2. Organizator zastrzega możliwość zmiany limitów przyjęć do biegów. 
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegach opłata startowa nie podlega zwrotowi. 
 4. Osoby zgłoszone, które nie dokonają opłaty startowej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, zostaną usunięci z listy startowej. VIII. KLASYFIKACJA MĘŻCZYŹNI KOBIETY OPEN – wszyscy startujący OPEN – wszyscy startujący przedział wiekowy: kategoria: przedział wiekowy: kategoria: 16-29 lat (2002-89) M-16 16-29 lat (2002-89) K-16 30-39 lat (1988-79) M-30 30-39 lat (1988-79) K-30 40-49 lat (1978-69) M-40 40-49 lat (1978-69) K-40 50-59 lat (1968-59) M-50 50-59 lat (1968-59) K-50 60 lat i więcej (1958 i starsze) M-60 60 lat i więcej (1958 i starsze) K-60 Najlepszy zawodnik z Gminy Trzcińsko-Zdrój Najlepsza zawodniczka z Gminy Trzcińsko-Zdrój 
Nagrody
 1. Zawodnicy w każdej kategorii otrzymują puchar za zajęcie I, II i III miejsca. 
 2. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej – OPEN (kobiet i mężczyzn) nie będą nagradzani w pozostałych kategoriach wiekowych. 
 3. Trzech zawodników zamieszkałych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój (osobno kobiety i mężczyźni), którzy uzyskają najlepszy czas (bez względu na kategorię) otrzyma puchar. 
 4. Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowy medal i posiłek regeneracyjny. 
 5. Wśród zawodników biegu zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe. 
Postanowienie końcowe
 1. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
 2. Numery startowe powinny być umieszczone na wysokości klatki piersiowej zawodnika. 
 3. Na trasie oraz na mecie organizator zabezpiecza opiekę medyczną. 
 4. Zawodnicy mają obowiązek zachowania zasad „fair-play” podczas trwania zawodów. 
 5. Zawodnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów imprezy w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy. 
 6. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. 
 7. Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste zawodników w czasie trwania zawodów.
 8. Parking dla samochodów znajduje się w miejscu weryfikacji (przy Hali Widowiskowo-Sportowej). 
 9. Trzcińskie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem biegów. 
 10. Komunikat końcowy dostępny będzie na stronach internetowych: tcktz.naszgok.pl; trzcinskozdroj.pl; sport-time.com.pl 
 11. Galeria zdjęć dostępna będzie na stronach internetowych: tcktz.naszgok.pl; trzcinsko-zdroj.pl 
Uwaga! Organizator nie przewiduje możliwości umieszczania w rozmieszczonych na trasie biegu punktach z wodą odżywek zawodników. Marsz Nordic Walking

Regulamin Marszu Nordic Walking w ramach realizacji projektu pt. "Polsko - Niemiecki Festiwal Kultury i Sportu - Trzcińsko-Zdrój 2018 26 maja 2018 r. – Trzcińsko-Zdrój"
 
Organizator i partner
 1. Organizator - Trzcińskie Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju. 
 2. Partner - Urząd Miasta Angermünde. 
 3. Współorganizator - Urząd Miasta i Gminy w Trzcińsku-Zdroju. 
Cele imprezy
 1. Popularyzacja biegania, jako prostej i ogólnodostępnej formy uprawiania sportu i czynnego wypoczynku. 
 2. Promocja gminy i regionu oraz wkład w propagowanie masowych imprez biegowych w Euroregionie Pomerania. 
Kontakt z organizatorem

Trzcińskie Centrum Kultury ul. Młyńska 4 74-510 Trzcińsko-Zdrój tel. 914148043 e-mail: tck@interia.eu www.tcktz.naszgok.pl Kierownik biegu – Jacek Limanówka (tel. +48 604 942 513, e-mail: lewlimanowka@wp.pl)

Termin, miejsce, czas startu, dystans
 1. Marsz odbędzie się 26 maja 2018 r. (sobota) na terenie miasta Trzcińsko-Zdrój. 
 2. Start – godz. 9.00, ul. Rynek w Trzcińsku-Zdroju (przy Urzędzie Miasta). 
 3. Dystans – 5 km (3 okrążenia po ok. 1,7 km) 
Trasa biegu
 1. Przebieg trasy marszu – zgodnie z załączoną mapką do Regulaminu (start – Rynek, 2 Lutego, Kościuszki, Młyńska, park, chodnik nad jeziorem, Aleja Róż, Wodna, Rynek). 
 2. Na trasie będzie dostępna woda mineralna (niegazowana) w oznakowanych punktach.
Warunki uczestnictwa
 1. Prawo do startu w marszu mają zawodnicy, którzy spełnią następujące warunki:
  1) zawodnicy urodzeni w 2002 r. i starsi,
  2) dokonają zgłoszenia za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej w terminie zgodnym z regulaminem,
  3) uiszczą opłatę startowa w wysokości i w terminie zgodnym z regulaminem,
  4) dokonają weryfikacji w biurze zawodów.
 2. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście w biurze zawodów, tj. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Trzcińsku-Zdroju (ul. Cmentarna 12 – około 600 m od miejsca startu):
  1) 25.05.2018 r. w przeddzień zawodów od godz. 16.30 do 18.00,
  2) 26.05.2018 r. w dniu zawodów od godz. 8.00 do 12.00,
  3) przedłożyć aktualne zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza sportowego stwierdzające brak przeciwskazań do udziału w marszu Nordic Walking na dystansie 5 km oraz dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub inny dokument).
 3. W przypadku braku ww. zaświadczenia lekarskiego zawodnicy startują w marszu na własną odpowiedzialność, co wymaga podpisania stosownego oświadczenia:
  1) przez zawodnika pełnoletniego;
  2) przez jednego z rodziców lub prawnego opiekuna zawodnika niepełnoletniego.
 4. Zweryfikowani zawodnicy otrzymają pakiet startowy (numer, chip, koszulka, woda).
 5. Pomiar czasu (kolejność na mecie) dokonywany będzie za pomocą elektronicznych chipów umocowanych do numerów startowych.
 6. Zawodnicy biorący udział w marszu bez numerów startowych (z chipem) nie będą ujęci w klasyfikacji końcowej.
 7. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i jest zobowiązany do jego bezwzględnego przestrzegania.
 8. Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacja regulaminu marszu.
 9. Szatnie i toalety będą dostępne w miejscu weryfikacji, tj. w biurze zawodów (Hala WidowiskowoSportowa, ul. Cmentarna 12, dodatkowe toalety będą dostępne w Szkole Podstawowej przy ul. 2 Lutego 3 (200 m od miejsca startu). 
Zgłoszenia
 1. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej: sport-time.com.pl w terminie do 13 maja 2018 r. i w biurze zawodów w dniach 25-26 maja 2018 r. (pod warunkiem niewyczerpania limitu zawodników). 
 2. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej na rachunek bankowy Trzcińskiego Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju (ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko-Zdrój) – numer rachunku: 66 9370 1020 0405 0975 2004 0001; Nr SWIFT GBWCPLPP (dot. przelewów zagranicznych); tytuł opłaty: Marsz Nordic Walking; imię i nazwisko zawodnika.
Forma płatności Termin Kwota Przelew do dnia 13 maja 2018 r. 30 zł Gotówka w biurze zawodów (pod warunkiem niewyczerpania limitu zawodników) w dniach 25-26 maja 2018 r. 40 zł
 1. Limit przyjęć do biegu wynosi 26 zawodników. 
 2. Organizator zastrzega możliwość zmiany limitów przyjęć do marszu. 
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w marszu opłata startowa nie podlega zwrotowi. 
 4. Osoby zgłoszone, które nie dokonają opłaty startowej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, zostaną usunięci z listy startowej. 
Nagrody
 1. Trzech zawodników, którzy uzyskają najlepszy czas (bez względu na wiek i płeć) otrzyma puchar. 
 2. Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowy medal i posiłek regeneracyjny.
Postanowienia końcowe 
 1. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
 2. Numery startowe powinny być umieszczone na wysokości klatki piersiowej zawodnika. 
 3. Na trasie oraz na mecie organizator zabezpiecza opiekę medyczną. 
 4. Zawodnicy mają obowiązek zachowania zasad „fair-play” podczas trwania zawodów. 
 5. Zawodnicy biorą udział w marszu Nordic Walking na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów imprezy w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy. 
 6. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
 7. Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste zawodników w czasie trwania zawodów. 
 8. Parking dla samochodów znajduje się w miejscu weryfikacji (przy Hali Widowiskowo-Sportowej). 
 9. Trzcińskie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem marszu. 
 10. Komunikat końcowy dostępny będzie na stronach internetowych: tcktz.naszgok.pl; trzcinsko-zdroj.pl; sport-time.com.pl 
 11. Galeria zdjęć dostępna będzie na stronach internetowych: tcktz.naszgok.pl; trzcinsko-zdroj.pl 
Uwaga! Organizator nie przewiduje możliwości umieszczania w rozmieszczonych na trasie marszu punktach z wodą odżywek zawodników. 


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza