Reklama [góra]


Oświadczenie burmistrza Adama Fedorowicza


Do naszej redakcji dotarły oświadczenia burmistrza miasta i gminy Chojna w sprawie realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Chojna" oraz drugie, dotyczące sytuacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie. Treść obydwu oświadczeń w całości publikujemy poniżej. OŚWIADCZENIE 
dotyczące realizacji projektu 
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Chojna" 

Gmina Chojna w latach 2011 – 2015 realizowała projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Chojna".

W ramach projektu dokonano zakupu komputerów i dostępu do Internetu. Zapewniono również wymagane szkolenia. Z projektu skorzystali mieszkańcy gminy Chojna. 75 rodzin oraz 21 świetlic wiejskich i środowiskowych wyposażono w sprzęt komputerowy.

W trakcie realizacji projektu nastąpiła zmiana kryteriów przydziału i rozliczenia środków finansowych w wyniku, której sposób realizacji projektu przez gminę nie uzyskał aprobaty ze strony instytucji dofinansowującej Centrum Polska Cyfrowa. W rezultacie została wydana decyzja o zwrocie środków w wysokości 1.452.720,19 zł wraz z odsetkami. W sierpniu 2017 r. złożyliśmy skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ale sprawa nadal nie jest rozstrzygnięta przez sąd. Dodatkowo w listopadzie 2017r. wystąpiliśmy z wnioskiem o umorzenia w całości odsetek o rozłożenie zobowiązania w wysokości 1 452 720,19 zł na raty, w przypadku niekorzystnego dla nas rozstrzygnięcia przed sądem. Aktualnie gmina z tego tytułu nie posiada zobowiązań wymagalnych.


OŚWIADCZENIE 
dotyczące sytuacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie 

Burmistrz Gminy Chojna informuje o sytuacji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie działa w imieniu i na rzecz Gminy Chojna w zakresie administrowania lokalami komunalnymi.

Ponad 17 lat samodzielnego funkcjonowania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, czyli po wydzieleniu sfery komunalnej i utworzeniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie nie przyniosło oczekiwanych efektów. Nie wszyscy najemcy lokali płacą czynsz i regulują terminowo swoje zobowiązania. Zakład, jako administrator lokali, musi na bieżąco opłacać faktury za dostawę ciepła, wody, odbiór śmieci, ścieków. Wzrost zadłużenia najemców spowodował wzrost długu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wobec kontrahentów.

Sytuacja finansowa zakładu jest z roku na rok coraz trudniejsza. Od wielu lat poziom należności i zobowiązań zakładu wzrasta.

Należności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie od najemców lokali z tytułu opłat czynszowych na dzień 31.05.2018r. wynoszą 1.303.356,93 zł.

Windykacja należności prowadzona jest na bieżąco. Działania egzekucyjne są podejmowane wg określonych procedur zgodnie z obowiązującym prawem, które polegają m.in. na wysyłaniu upomnień, wezwań do zapłaty oraz ostatecznie kierowaniu spraw na drogę postępowania sądowego. W przypadku braku reakcji przez dłużnika na wezwanie, otrzymany nakaz zapłaty po jego uprawomocnieniu, kierowany jest do komornika, który podejmuje odpowiednie działania według swoich kompetencji. Większość spraw windykacyjnych dotyczy osób, które notorycznie nie uiszczają opłat za lokale. W tych przypadkach nawet egzekucja komornicza przynosi bardzo słabe efekty. Kwoty ściągane przez komornika są niewielkie, niższe od miesięcznych należnych opłat za lokale. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest powstawanie nowego zadłużenia tego samego dłużnika. Znaczna cześć spraw egzekucyjnych, z uwagi na nieposiadanie dochodów lub majątku przez dłużników, kończy się często umorzeniem postępowań egzekucyjnych. Dłużnikom proponowane są również porozumienia i spłaty zadłużenia w ratach. Jednak powodzenie takich rozstrzygnięć zależy tylko i wyłącznie od dobrej woli dłużników.

Zobowiązania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie wobec dostawców energii cieplnej, wody, ścieków i innych usług niezbędnych do funkcjonowania lokali komunalnych na dzień 31.05.2015r. wynoszą 2.265.746,58 zł.

Wśród zobowiązań wymagalnych największym wykazanym zobowiązaniem wymagalnym jest zobowiązanie wobec Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. ul. Słowiańska 1, 74 - 500 Chojna na kwotę 1.641.605,94 zł.

W związku z zaistniała sytuacją, Burmistrz Gminy Chojna przedłożył Radzie Miejskiej w Chojnie projekt uchwały w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie.

Projekty uchwały w sprawie likwidacji Zakładu były przedkładane na sesji w marcu dwukrotnie jednak nie zostały podjęte przez Radę Miejską w Chojnie. W kwietniu projekt uchwały została przez radnych zdjęty z porządku obrad. Na sesji w maju 2018r. Burmistrz przedstawił ponownie stosowny projekt uchwały. Również został odrzucony.

W zakresie informowania organu stanowiącego Gminy Chojna o stanie należności i zobowiązań wymagalnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie, informacje były przedkładane regularnie w sprawozdaniach rocznych z wykonania budżetu za kolejne lata.

Sytuacja zakładu budżetowego była omawiana na sesjach w 2017r. (Uchwała Nr XXXV/263/2017 z 29 czerwca 2017 roku, Uchwała Nr XXXVI/269/2017 z 10 sierpnia 2017 roku, Uchwała Nr XXXVII/277/2017 z 14 września 2017 roku).

Zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej były i są ujmowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Burmistrz Gminy Chojna podpisał w dniu 18 czerwca 2018r. porozumienia z największym wierzycielem, tj. Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. ul. Słowiańska 1, 74 - 500 Chojna na spłatę powstałego zadłużenia. Spłata przewidziana jest w 74 ratach. W stosunku do innych wierzycieli prowadzone są rozmowy w zakresie prolongowania spłat zobowiązań.

Dla dalszego rozwiązania powstałych problemów niezbędne jest podjecie uchwały Rady Miejskiej w Chojnie o likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie. To stanowisko potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie.

Tym samym wszelkie należności i zobowiązania likwidowanego Zakładu przejmie budżet gminy, a obsługą mieszkań komunalnych zajmą się pracownicy Urzędu Miejskiego w Chojnie.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.