Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa w Myśliborzu


W środę 29 sierpnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.


Obrady prowadziła przewodnicząca komisji Starosta Myśliborski Danuta Patkowska. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz przedstawiciele gmin: Barlinek, Myślibórz, Boleszkowice, Dębno. Obecni byli także przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Głównym tematem posiedzenia było przedstawienie przygotowania gmin i służb na wypadek wystąpienia powodzi i podtopień w powiecie myśliborskim oraz informacje na temat stanu bezpieczeństwa powiatu.

Przedstawiciel gminy Dębno poinformował, że w gminie nie występują powodzie, ale mają miejsce podtopienia. Gmina posiada wystarczającą ilość worków, plandek i agregatów prądotwórczych. Także gmina Myślibórz zgromadziła niezbędną liczbę sprzętu, w postaci masztów oświetleniowych, skafandrów, agregatów oraz worków na piasek, niezbędnych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Gmina Boleszkowice ze względu na konieczność monitorowania rzeki Odry kupiła nowy silnik do łodzi motorowej i uzupełniła worki na piasek, a także dokupiła agregaty prądotwórcze. W gminie Barlinek występują nieliczne podtopienia; gmina współpracuje z OSP Barlinek, która interweniuje w przypadku ewentualnych zgłoszeń mieszkańców.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni Szczecin Beata Ledner przedstawiła funkcjonowanie przedsiębiorstwa, które swoim zasięgiem obejmuje województwo zachodniopomorskie oraz część województw lubuskiego i wielkopolskiego.

PGW Wody Polskie wykonuje zadnia właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, ale z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu transportowym. Opracowuje także plany służące gospodarowaniu wodami, plany zarządzania ryzykiem powodziowym oraz plany przeciwdziałania skutkom suszy.

Dyrektor Beata Ledner przedstawiła sprawę magazynów przeciwpowodziowych, które są w zarządzie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, a ich zasoby mają być rozdysponowane wśród najbardziej potrzebujących gmin. Omówiona została również inwestycja wału cofkowego na rzece Odrze i Myśli w miejscowości Chlewice. Wał ma mieć wysokość 16,7 m i szerokość 3 m. Zakończenie prac przewidziano na maj 2019 roku. Komendant PSP w Myśliborzu Grzegorz Słota omówił sytuację pożarową i scharakteryzował ją jako bardzo trudną ze względu na panującą suszę.

Do sierpnia 2018 r. było o 200 interwencji więcej niż w całym roku 2017. Zastępca Komendanta KPP w Myśliborzu Bogdan Marciniak przedstawił stan bezpieczeństwa w powiecie. Wykrywalność przestępstw w powiecie jest wysoka i wynosi 84%. Podana została także informacja, że od początku roku kalendarzowego na drogach powiatu miały miejsce 23 wypadki, w których zginęły 4 osoby.

Dyrektor Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu Marzena Smolarek omówiła jakość wody pitnej na ternie powiatu myśliborskiego Na jego terenie funkcjonuje 39 wodociągów prowadzących wydobycie wody do spożycia. 

Współpraca między przedsiębiorstwami wydobywającymi wodę układa się bardzo dobrze, są wypracowane procedury współdziałania. W roku 2018 były tylko dwa wyłączenia wody z powodu niezdatności jej do spożycia.

Starosta Myśliborski Danuta Patkowska wystosowała zaproszenie do przedstawicieli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na kolejne posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza