Gmina chce przywrócić posterunek Policji


Burmistrz Gminy Moryń Józef Piątek wydał komunikat w sprawie utworzenia posterunku policji na terenie miejscowości.

Treść oświadczenia Józefa Piątka brzmi następująco:

W związku z likwidacją posterunku policji w Moryniu w 2012 roku i obniżającym się poczuciem bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Moryń, wielokrotnie występowałem do komendantów policji wojewódzkiego i powiatowego o zwiększenie liczby funkcjonariuszy patrolujących gminę Moryń

Okresowo zwiększona częstość patroli nie przyniosła oczekiwanych efektów, więc 5 stycznia 2016 roku wystąpiłem do Komendanta Wojewódzkiego Policji o odtworzenie posterunku policji w Moryniu.

4 lutego 2016 roku otrzymałem odpowiedź negatywną, jednak nie wykluczającą możliwości odtworzenia posterunku policji – przy zmianach organizacyjnych planowanych w policji.

Gdy tylko pojawiły się sprzyjające okoliczności polityczne, w grudniu 2017 roku, wystąpiłem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zainicjowanie działań zmierzających do odtworzenia posterunku. Z analogiczną prośbą wystąpiłem również do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. Wspomniane wystąpienia uruchomiły działania policji polegające na przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy oraz dokonaniu szczegółowej analizy, dotyczącej zasadności odtworzenia posterunku policji.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji i analiz oraz deklaracji gminy dotyczącej przekazania działki pod budowę posterunku, Komendant Główny Policji pismem z dnia 1 marca 2018 roku, poinformował mnie o pozytywnej opinii w zakresie celowości odtworzenia posterunku  wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Kolejnym etapem było wytypowanie przez przedstawicieli Komendanta Wojewódzkiego jednej z trzech  proponowanych przez gminę  działek pod budowę nowej siedziby posterunku policji w Moryniu.

25 kwietnia 2018 roku Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie wskazał teren przy szkole – działkę nr 63/2, z której wcześniej należy wydzielić działkę o powierzchni około 10 arów. W związku z powyższym wystąpiłem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę budynku posterunku policji wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

Wydana 3 lipca 2018 roku decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego otworzyła możliwości dokonania podziału działki 63/2.

1 października 2018 roku została wydana decyzja zatwierdzająca podział działki 63/2, który następnie został ujawniony w ewidencji gruntów.

12 października 2018 roku Rada Miejska w Moryniu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa  Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem aktu notarialnego.


Źródło: moryn.pl
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza