Reklama [góra]


Projekt pt. „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!” w ramach RPO WZ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

Od 1 września 2018 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie realizuje projekt pt. „Inwestycja w kształcenie zawodowe – inwestycją w przyszłość!”, finansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.6 – Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy uczniów technikum i branżowej szkoły I st. z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej, dzięki podniesieniu ich umiejętności i kompetencji zawodowych oraz zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań:

 1.  Podniesienie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów uczestniczących w formach wsparcia:
  - praktyki/staże u pracodawców,
  - pomoc stypendialna dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych,
  - dodatkowe zajęcia specjalistyczne,
  - kursy i szkolenia zawodowe,
  - kursy przygotowujące do egzaminu czeladniczego, opłata za egzamin,
  - zajęcia w szkołach wyższych,
  - utworzenie klasy patronackiej.
 2. Doposażenie pięciu pracowni szkolnych w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 3. Wsparcie kompetencyjne nauczycieli poprzez studia podyplomowe, kursy, szkolenia, warsztaty, staże u pracodawców.
 4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe
  - zajęcia grupowe i indywidualne,
 5. Utworzenie Szkolnego Punktu Przedsiębiorczości. 

Termin realizacji:
1.09.2018 - 31.08.2020. 

Wartość projektu - 1 980 933, 08 PLN
Dofinansowanie z UE - 1 683 793,11 PLN


Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.