PGE inwestuje miliardy w rozwój i modernizację Elektrowni Dolna Odra


W Elektrowni Dolna Odra należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, z Grupy PGE, planowana jest budowa dwóch nowych bloków energetycznych o łącznej mocy około 1400 MW zasilanych paliwem gazowym. 21 maja na terenie elektrowni w Nowym Czarnowie odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania inwestycyjne w związku z przejściem do kolejnego etapu projektu budowy nowych jednostek wytwórczych. Rozbudowa elektrowni wchodzi w zaawansowany etap przygotowania do realizacji, a następnie przejdzie do fazy realizacji inwestycji. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy inwestycji. Podczas spotkania nakreślono również perspektywy dalszego rozwoju Zespołu Elektrowni Dolna Odra.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz rządowych na czele z Joachimem Brudzińskim, ministrem spraw wewnętrznych i administracji, posłowie na Sejm RP, przedstawiciele Grupy Kapitałowej PGE – Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE GiEK i Norbert Grudzień, wiceprezes zarządu ds. inwestycji i zarządzania majątkiem PGE GiEK, jak również przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych instytucji na czele z burmistrzem miasta i gminy Gryfino Mieczysławem Sawarynem, który jest jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej PGE. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele regionalnych i zakładowych związków zawodowych, a także członkowie zespołów projektowych odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację planowanych inwestycji.

Tematem przewodnim spotkania była rozbudowa Elektrowni Dolna Odra o dwie nowe gazowe jednostki wytwórcze – każda o mocy około 700 MW. Projekt budowy nowych mocy w Elektrowni Dolna Odra przechodzi z fazy koncepcyjnej do etapu przygotowania inwestycji do realizacji, a następnie do fazy realizacji inwestycji. Wkrótce zostanie ogłoszone postępowanie na wybór generalnego wykonawcy inwestycji. Przedmiot zamówienia obejmie m.in. zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dwóch bloków gazowo-parowych wraz z pełną infrastrukturą podziemną i naziemną. Układ technologiczny każdej z planowanych jednostek wytwórczych będzie oparty na układzie jednowałowym i składać się będzie z turbiny gazowej, generatora, kotła odzysknicowego oraz turbiny parowej kondensacyjnej. W odniesieniu do podobnych inwestycji realizowanych w Europie, można szacować, że budowa nowych bloków w Elektrowni Dolna Odra będzie wiązała się z nakładami inwestycyjnymi rzędu około 4 mld zł.

- ZEDO jest kołem zamachowym pozwalającym samorządom, nie tylko Gryfina, ale i innym, dobrze funkcjonować. Zarządom chcę podziękować za to, że potrafią słuchać racjonalnych argumentów i wyciągać wnioski z liczb. Prezentacja, którą przedstawił wiceprezes PGE Ryszard Wasiłek dobrze to ilustruje. Dzisiaj górę bierze racjonalność ekonomiczna i racjonalność wynikająca z bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju – powiedział Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Strategiczna decyzja o rozbudowie Elektrowni Dolna Odra ma na celu odtworzenie potencjału wytwórczego elektrowni, zapewnienie jej długoterminowej konkurencyjności i zgodności z wymaganiami polityki klimatyczno-energetycznej UE. Po rozbudowie, moce zainstalowane w Elektrowni Dolna Odra wzrosną ponad dwukrotnie , co sprawi, że EDO znajdzie się w czołówce największych polskich elektrowni. Jednocześnie będzie w stanie pokryć rosnące zapotrzebowanie na elastyczne moce w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.


- Finalizujemy właśnie dwie największe inwestycje Grupy PGE w ostatnich latach, czyli budowę dwóch nowych bloków w Opolu o łącznej mocy 1800 MW i budowę nowego bloku w Turowie o mocy 496 MW. Niebawem do grona tych megainwestycji dołączą dwa bloki gazowo-parowe w Elektrowni Dolna Odra o łącznej mocy około 1400 MW. Jestem przekonany, że podobnie jak w przypadku realizowanych przez nas do tej pory inwestycji, przedsięwzięcie to będzie kołem zamachowych dla rozwoju lokalnego rynku, a w dłuższej perspektywie – dużym wsparciem dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i gwarancją stabilnych miejsc pracy dla lokalnej społeczności – podkreślał w swojej prezentacji Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. Operacyjnych PGE.

- Miasto i Gmina Gryfino ukształtowane dzięki wielkiej inwestycji w budowę Elektrowni Dolna Odra. Jako społeczność lokalna do niedawna mieliśmy wiele wątpliwości i niepewności związanych z przyszłością tego zakładu, który jest największym podmiotem gospodarczym w naszym regionie. Informacja o rozbudowie elektrowni oraz o dostosowaniu jej do wymogów ekologicznych, a co za tym idzie zapewnienie jej dalszego funkcjonowania, jest dla nas wszystkich bardzo dobrą wiadomością w perspektywie kolejnych lat. Jesteśmy wdzięczni PGE za podjęte działania na rzecz dalszego rozwoju Dolnej Odry i tym samym ochrony wielu miejsc pracy – dodał Mieczysław Sawaryn, burmistrz miasta i gminy Gryfino, członek Rady Nadzorczej PGE.

Wydatki inwestycyjne w Zespole Elektrowni Dolna Odra (ZEDO)

Oprócz budowy dwóch nowych bloków energetycznych w elektrowni w Nowym Czarnowie, wszystkie trzy elektrownie wchodzące w skład Zespołu Dolna Odra (Elektrownia Dolna Odra, Elektrownia Szczecin i Elektrownia Pomorzany) zostaną dostosowane do zaostrzonych wymagań środowiskowych, tzw. Konkluzji BAT, które wejdą w życie w sierpniu 2021 roku.

W ciągu ostatnich 3 lat w elektrowniach wchodzących w skład ZEDO na inwestycje prośrodowiskowe i odtworzeniowe, spółka PGE GiEK wydała 384 mln zł. Do 2021 r. planowane wydatki na modernizacje oraz rozwój poszczególnych jednostek, w tym nowo budowanych, wyniosą blisko 4-krotnie więcej, z czego na samą Elektrownię Dolna Odra przypadnie ponad 1,2 mld zł.

Aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne regionu i pewną przyszłość tego największego na Pomorzu Zachodnim zakładu produkującego energię elektryczną, niezbędna jest modernizacja istniejących jednostek. W szczególności bloki 5-8 w Elektrowni Dolna Odra muszą zostać dostosowane do unijnych wymagań ekologicznych. Na modernizację tych jednostek planujemy przeznaczyć ok. 240 mln zł. W ramach tej kwoty zabudujemy na blokach 5-8 katalityczne instalacje odazotowania spalin, a także zmodernizujemy instalacje odsiarczania spalin na blokach nr 7 i 8. Niewiele mniej środków – ok. ponad 230 mln zł, przeznaczymy na dostosowanie do konkluzji BAT Elektrowni Szczecin i Pomorzany – powiedział Robert Ostrowski, prezes zarządu spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do której należy Zespół Elektrowni Dolna Odra. 

W Elektrowni Pomorzany realizowany jest już program inwestycyjny, który przede wszystkim zakłada budowę instalacji odsiarczania spalin (IOS) oraz instalacji odazotowania spalin (SCR). W drugim kwartale 2018 r. przekazano do eksploatacji instalację SCR dla bloku A, a w styczniu 2019 r. przekazano do eksploatacji instalację SCR dla bloku B. Dzięki tej inwestycji emisja tlenków azotu z elektrowni zmniejszy się ponad trzykrotnie, co przełoży się na poprawę jakości powietrza w Szczecinie i zapewni pracę zakładu jako podstawowego źródła ciepła dla miasta na kolejne dekady.

W Elektrowni Szczecin, w ramach modernizacji, zabudowana zostanie instalacja do wychwytywania chlorowodoru (HCl) i fluorowodoru (HF), a także filtr workowy za istniejącym elektrofiltrem wraz z dodatkowym wentylatorem spalin. Ponadto unowocześniony zostanie monitoring spalin.

Potencjał rozwoju fotowoltaiki na terenach Zespołu Elektrowni Dolna Odra

Wykonane dotychczas przez PGE analizy pokazują, że na terenach ZEDO istnieje duży potencjał budowy mocy, wykorzystujących energię pochodzącą ze słońca (PV). W ramach uruchomionego w kwietniu Programu PV GK PGE, na terenach ZEDO powstaną farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 100 MW. Program zakłada uzyskanie 25 proc. udziału PGE w krajowym rynku PV do 2030, co w zależności od prognoz oznacza od 1,5 do nawet 2,5 GW mocy. Zgodnie ze Strategią GK PGE, do 2030 roku zakładany udział w produkcji energii z OZE osiągnięcie 25 proc. Cel ten będzie realizowany przede wszystkim przez Program Offshore, którego uzupełnieniem będzie energia wyprodukowana w panelach słonecznych.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza