Złożyła skargę na wójt gminy, ale na posiedzenie komisji nie przyszła...


W poniedziałek 26 sierpnia zaplanowano IX sesję Rady Gminy Widuchowa. Porządek obrad liczy zaledwie dziesięć punktów. Radni rozpatrzą między innymi projekt dotyczący skargi złożonej na wójta gminy Annę Kusy - Kłos i pełniącego obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie - Piotra Waydyka. 

W lipcu do Przewodniczącego Rady Gminy Widuchowa wpłynęła skarga na działalność organu wykonawczego Wójta Gminy Widuchowa, skarżąca stwierdziła, że gmina zawarła umowę na usługę audytu bez ogłoszenia tego na stronie BIP. W toku postępowania Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że nie doszło do naruszenia przepisów i uznali skargę za bezzasadną. 

Skarga na p.o. dyrektora

Pod koniec lipca do Przewodniczącego Rady Gminy Widuchowa wpłynęła skarga na działalność pełniącego obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie, dotyczyła zaniedbania polegającego na niedopełnieniu obowiązku opublikowania sprawozdania finansowego Szkoły Podstawowej w Krzywinie za rok 2018 w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie określonym w rozporządzeniu. 

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z przepisami i powinno do 10 maja 2019 roku zostać opublikowane na stronach BIP, jednak ktoś tego nie dopilnował. Dokument został udostępniony w lipcu. Radni tą skargę uznali za zasadną. 

W obu przypadkach członkowie komisji zaprosili skarżącą do udziału w posiedzeniu komisji, która jednak nie przybyła na posiedzenie. 

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza