Reklama [góra]


Absolutorium dla Burmistrza DębnaPodczas XXIII sesji, Rada Miejska Dębna rozpatrzyła i zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2019 rok.Następnie po zapoznaniu się z sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dębno za 2019 rok, informacją o stanie mienia, pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, radni udzielili Burmistrzowi Dębna Grzegorzowi Kulbickiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Dębno za 2019 r.

W sesji udział wzięło 15 radnych, z czego 13 głosowało za udzieleniem absolutorium, 1 głosował przeciw i 1 radny wstrzymał się od głosu.

Dochody Gminy Dębno w roku 2019 wyniosły 116,6 mln złotych (109,7 mln zł w 2018r.) i zostały wykonane o 4,4 % ponad zakładany plan. Budżet po stronie wydatków wykonano w kwocie 119,6 mln złotych (112,4 mln zł w 2018r.), co stanowiło 93,70% planu, z tego na wydatki bieżące przypadło 96,3 mln zł (89,4 mln zł w 2018r.) ogółu wydatków, a na wydatki inwestycyjne wydano kwotę 23,3 mln zł (23,0 mln zł w 2018r.). Wykonanie roku 2019 zamknęło się niedoborem w wysokości -2,98 mln złotych. Niedobór budżetowy to ujemny wynik wykonania budżetu czyli różnica pojawiająca się wtedy, gdy dochody budżetu są niższe od wydatków budżetu. Po rozliczeniu przychodów, zrealizowanych w kwocie 23,6 mln zł i rozchodów, zrealizowanych w kwocie 5,98 mln zł, wynik budżetu zamknął się kwotą wolnych środków w wysokości 14,6 mln złotych.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.