Reklama [góra]


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 184/44 obręb Bielin 

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. Z 2020 poz. 293 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/261/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 184/44 obręb Bielin, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 2 czerwca 2020r. do 24 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Pl. Wolności 1, 74-503 Moryń, w godzinach pracy Urzędu. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 czerwca 2020 r. o godzinie 17.00 w sali Gimnastycznej Zespołu Szkół w Moryniu, ul. Dworcowa 6a, 74-503 Moryń, z zachowaniem rygorów sanitarnych określonych przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878). W przypadku ilości osób deklarujących chęć udziału w dyskusji, przekraczającej ilość określoną w przywołanych powyżej przepisach prawa, zostanie wyznaczony dodatkowy termin dyskusji. Chęć udziału w dyskusji należy zadeklarować za pośrednictwem poczty elektronicznej ipb@moryn.pl lub pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Moryniu. 

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Morynia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2020 r. 

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach od 2 czerwca 2020r. do 24 czerwca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu z prognozą oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionego projektu, uzyskanymi w toku prac nad projektem uzgodnieniami, oraz o możliwości składania uwag i wniosków do wymienionych dokumentów w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Pl. Wolności 1, 74-503 Moryń, w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ipb@moryn.pl do dnia 9 lipca 2020 r. Wniosek/uwaga powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Morynia. 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: Burmistrz Morynia Pl. Wolności 1, 74-503 Moryń. Szczegółowe informacje w tym zakresie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Moryniu. 


Burmistrz Morynia
Józef Piątek


Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.