Obwieszczenie

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityki operacyjnej OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły 

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje: 

z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o państwa bezpieczeństwo zdrowotne nie odbędzie się spotkanie konsultacyjne w formie debaty publicznej jednak w celu zapewnieniu Państwu możliwości zapoznania się z dokumentem PPNiP oraz możliwości wnoszenia wniosków i uwag, podjęto decyzję o przeprowadzeniu konsultacji w formie korespondencyjnej. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW WP – RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Kontraktu Zadanie 1A.2 - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Marwickiego etap III – modernizacja stacji pomp Krajnik(nazywany dalej Projekt PPNiP). 

Każdy zainteresowany może:

 1. Zapoznać się z Projektem PPNiP od dnia 23października 2020 roku do dnia 13 listopada 2020 roku włącznie poprzez strony internetowe:

  - PGW WP RZGW w Szczecinie - https://szczecin.wody.gov.pl/
  - PGW WP RZGW w Szczecinie (strona internetowa Projektu) - http://bs.rzgw.szczecin.pl/,
  - Biura Koordynacji Projektu - http://odrapcu2019.odrapcu.pl/,
  - Urzędu Gminy Cedynia – www.cedynia.pl,
  - Urzędu Gminy Widuchowa – www.widuchowa.pl,
  - Urzędu Miasta Gryfino – www.gryfino.pl.

 2. Składać uwagi i wnioski odnośnie Projektu PPNiP: 

  - w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin z dopiskiem „uwagi PPNiP Zadanie 1A.2 POPDOW”,
  - w formie elektronicznej na adres e-mail: ProjektBS@wody.gov.pl,
  - telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 607 961 175 w godzinach 15.00-16.00 

w dniach od dnia 23października 2020 roku do dnia 13 listopada 2020 roku. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie. 

W 21 dniu udostępnienia dokumentu, tj. dnia 13 listopada 2020 roku o godz. 15:00 – 16:30 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o Projekcie PPNiP oraz umożliwione zostanie zadawanie pytań i składanie wniosków. 

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę http://bs.rzgw.szczecin.pl/aktualnosci/, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektu PPNiP dla Zadania 1A.2 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym. Nagranie z webinarium zostanie udostępnione na stronie PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie i na stronie Biura Koordynacji Projektu. 

Obwieszczenie to zostało podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz www.wszczecinie.plRedakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza