Ogłoszenie Burmistrza Morynia

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 103. ust. 3. ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami /t j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm. /

Burmistrz Morynia zawiadamia
że w dniach od 8 kwietnia 2022 r. do dnia 29 kwietnia 2022 r. tj. przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1, w pokoju nr 3, w godzinach 7:15 do 15:15 wyłożony będzie do wglądu uczestnikom postępowania projekt Uchwały Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie 1 miasta Moryń, objętych postępowaniem scaleniowo-podziałowym na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Moryniu Nr XXI/153/2013 z dnia 21 lutego 2013r.

W okresie kiedy projekt uchwały wyłożony jest do wglądu, uczestnicy postępowania mogą składać na piśmie wnioski, uwagi i zastrzeżenia do tego projektu. We wnioskach uczestnicy postępowania mogą wskazywać działki gruntu, które chcieliby otrzymać w zamian za dotychczas posiadane nieruchomości objęte scaleniem i podziałem..
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza