Reklama [góra]


Ogłoszenie Burmistrza Morynia

Ogłoszenie Burmistrza Morynia o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu dokumentu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 184/44 obręb Bielin przyjęto uchwałą Nr XIII/97/2020 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 września 2020 r. 

Informuję, że z treścią ww. dokumentów oraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, można zapoznać 
się w siedzibie Urzędu Miasta w Moryniu, Pl. Wolności 1, 74-503 Moryń, w godzinach urzędowania.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.