Duży wzrost opłat za śmieci. Mamy odpowiedź biura ZGDO.


W gminach należących do Związku Gmin Dolnej Odry zmieniła się metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2020 roku opłaty będzie naliczana na podstawie zużycia wody. To spowodowało duży wzrost cen dla przeciętnego mieszkańca. 

O zmianach w ZGDO pisaliśmy w artykule Zmiana sposobu naliczania opłaty powodem ogromnych podwyżek za wywóz śmieci. Do biura Związku Gmin Dolnej Odry przesłaliśmy kilka pytań. Po tygodniu otrzymaliśmy odpowiedzi, które publikujemy w całości. Na nasze pytania odpowiedziała Dorota Mościcka - dyrektor biura.

W związku ze zmianą metody naliczania opłat za śmieci o ile wzrosły koszty dla przeciętnego mieszkańca?

Zmiana metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Dolnej Odry nastąpiła od 1 stycznia 2020 roku. Właściciele nieruchomości zamieszkałych ponoszą, zgodnie z nową metodą, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczone na podstawie ilości m3 średniomiesięcznego zużycia wody za poprzedni rok kalendarzowy, według wskazań wodomierza głównego. Do ilości zużytej wody nie wlicza się ilości bezpowrotnie zużytej wody za poprzedni rok kalendarzowy, której ilość ustala się na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza.
Rok 2020 był czasem na przygotowanie się do zmiany metody m. in. poprzez zamontowanie na nieruchomości dodatkowego wodomierza do opomiarowania wody tzw. bezpowrotnie zużytej (podlicznika na wodę ogrodową, czy gospodarczą). Ponadto w przypadku gdy na nieruchomości nie może być zainstalowany dodatkowy wodomierz, określone zostały nowe zasady umożliwiające Właścicielom nieruchomości ograniczenie wysokości opłat, na przykład w przypadku zużywania wody na cele gospodarstwa rolnego, prowadzonej na tej samej nieruchomości działalności gospodarczej, czy posiadania przy nieruchomości jednorodzinnej terenów uprawy czy ogrodów.
Na terenie Związku stawka opłaty w 2020 r. wynosiła 7,10 zł za 1 m3 zużytej wody, przy częściowym zwolnieniu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 0,40 zł od stawki za 1 m3 zużytej wody. Na rok 2021 ustalono stawkę opłaty w wysokości 11,90 zł za 1 m3 zużytej wody, przy częściowym zwolnieniu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 0,40 zł od stawki za 1 m3 zużytej wody.
Wysokość stawki opłaty wzrosła o 67%. Związek Gmin Dolnej Odry nie jest jednak w stanie precyzyjnie określić o ile wzrosły koszty dla poszczególnego mieszkańca, ponieważ jest to w głównej mierze uzależnione od ilości m3 średniomiesięcznego zużycia wody na danej nieruchomości, w szczególności, że jak pokazują doświadczenia innych gmin w Polsce, co potwierdzili przedstawiciele firm wodociągowych w rozmowach z przedstawicielami Związku Gmin Dolnej Odry, przy wprowadzeniu metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od ilości zużytej wody z danej nieruchomości odnotowuje się spadek zużycia wody w kolejnym roku.

Proszę o informację na temat wpływów z opłat od mieszkańców za miesiąc grudzień 2020 roku oraz za miesiąc styczeń 2021 roku.

Wpływy tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańców Związku Gmin Dolnej Odry w miesiącu grudniu wynosiły 626 257,28 zł, natomiast w styczniu 806 729,63 zł.

Czy są osoby, które nie płacą za śmieci? Jaka jest obecnie suma wszystkich zobowiązań?

Tak są osoby, które nie uiszczają opłat w terminie, wobec takich osób, Związek Gmin Dolnej Odry prowadzi postępowania egzekucyjne. Suma należności pozostałych do zapłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Mieszkańców 18 Gmin Związku Gmin Dolnej Odry (w tym 8 gmin, które wystąpiły ze Związku) na dzień 31.12.2020 r. wynosi 5 300 321,90 zł, co stanowi 6,93% wszystkich należności z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczonych dla Mieszkańców od 1.07.2013 r. do 31.12.2020 r.

Czy ZGDO uzyskało rentowność tzn. czy gminy dokładają do funkcjonowania związku, jeżeli tak, to jakie kwoty?

Związek Gmin Dolnej Odry, podobnie jak inne jednostki Samorządowe do 20 lutego roku następującego po roku sprawozdawczym ma obowiązek sporządzić sprawozdania za 4 kwartał 2020 roku. Po wykonaniu sprawozdań będzie możliwe precyzyjne podanie informacji o nadwyżce/deficycie z roku poprzedniego. Na dzień dzisiejszy informuję, że Związek Gmin Dolnej Odry zachowuje płynność finansową.
Na rok 2020 uchwałą Nr 3/2020 Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry dnia 4 czerwca 2020 r. uchwaliło składkę członkowską na rok 2020 w wysokości 1,00 zł od mieszkańca Gminy członka Związku Gmin Dolnej Odry, gdzie liczbę mieszkańców gmin członków Związku Gmin Dolnej Odry ustala się według danych GUS na dzień 31 grudnia 2019 roku. Na rok 2021 Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry dnia 18 grudnia 2020 r. uchwaliło uchwałą nr 15/2020 składkę członkowską w wysokości 1,00 zł od mieszkańca Gminy członka Związku Gmin Dolnej Odry, gdzie liczbę mieszkańców gmin członków Związku Gmin Dolnej Odry ustala się według danych GUS na dzień 31 grudnia 2020 roku.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza