Co obejmuje NNW w ubezpieczeniach turystycznych?Każda osoba, która wybiera się w podróż krajową lub zagraniczną, dla własnego bezpieczeństwa (i swoich finansów), powinna wykupić odpowiednie ubezpieczenie turystyczne. Przeglądając oferty różnych ubezpieczycieli, koniecznie należy zwrócić uwagę na to, co obejmuje NNW w ubezpieczeniach turystycznych. Jest bowiem jednym w ważniejszych w całej polisie.

Czym jest ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenia turystyczne mają za zadanie chronić właściciela polisy przed finansowymi skutkami nieoczekiwanych i niekorzystnych zdarzeń losowych, które przytrafią mu się w czasie podróży (zwłaszcza zagranicznych). Dzięki polisie, jej właściciel może swobodnie zwiedzać świat, nie martwiąc się o poniesienie ewentualnych kosztów leczenia czy nieszczęśliwych wypadków.

Na całokształt polisy turystycznej, chroniącej przed większością ryzyk na jakie jest narażony jest podróżny, składa się kilka ubezpieczeń. Są to: pokrycie kosztów leczenia (KL), OC, ubezpieczenie bagażu, ubezpieczenie sprzętu sportowego i gotówki oraz – jedno z ważniejszych – NNW w ubezpieczeniach turystycznych.To od niego zależy wysokość odszkodowania, które wypłaca ubezpieczyciel.

Istotne zapisy

Ubezpieczenie to chroni przed następstwami nieszczęśliwych wypadków do których zaliczamy: śmierć, stały uszczerbek na zdrowiu i jego rozstrój. W potocznym rozumieniu za nieszczęśliwy wypadek uznawane jest nagłe, niespodziewane zdarzenie, które zostało wywołane przez czynnik zewnętrzny i zaszło niezależnie od woli właściciela polisy.

Każdy ubezpieczyciel ma jednak swoją własną definicję wypadku, która podana jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Należy więc szczegółowo się z nimi zapoznać a także zwrócić uwagę na kilka innych zapisów:
 • wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela,
 • zakres ubezpieczenia,
 • wysokość sumy gwarancyjnej,
 • warunki uzyskania odszkodowania.

Różne wersje ubezpieczenia

Ubezpieczenie NNW oferowane jest zazwyczaj w podstawowej wersji, czyli w tej z niską sumą gwarancyjną. Oznacza to, że wartość wypłaconego odszkodowania może nie być satysfakcjonująca i nie zrekompensować powstałej szkody. Niekiedy też ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie tylko wtedy, gdy uszczerbek wyniósł np. więcej niż 5%.

Z tego właśnie powodu warto wybierać rozszerzone ubezpieczenie i to z wysoką sumą gwarancyjną. Pamiętajmy, że wartość odszkodowania to iloczyn jej sumy i procentowego uszczerbku na zdrowiu. Czyli im wyższa suma gwarancyjna, tym wyższe odszkodowanie. To dość ważne, zwłaszcza jeśli podczas wyjazdu planujemy uprawiać sporty czy wybrać się na górską wycieczkę.

Jakie są najczęstsze rodzaje uszkodzeń ciała?

Lista uszkodzeń ciała będących wynikiem następstw nieszczęśliwych wypadków jest bardzo długa. To, co obejmuje NNW w ubezpieczeniach turystycznych najczęściej, to między innymi uszkodzenia:

 • kości głowy i kończyn, kręgosłupa i miednicy,
 • narządów zmysłów,
 • porażenia i niedowłady nerwowe,
 • organów wewnętrznych i układów organizmu człowieka.

Odszkodowanie dostaniemy też w przypadku:
 • silnych zatruć,
 • utraty zęba, kończyn i palców,
 • oparzeń i porażenia prądem.

Kiedy nie zadziała NNW w ubezpieczeniach turystycznych?

Ubezpieczenie NNW zadziała tylko wtedy, gdy wypadek do którego doszło nie był winą ubezpieczonego a on sam nie pozostawał pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Wypadek nie może być też spowodowany prowadzeniem pojazdu bez uprawnień, próby popełnienia przestępstwa i uprawiania sportu wyczynowego bez dodatkowo rozszerzonej polisy.

Pamiętajmy też, że ubezpieczenie NNW nie pokrywa kosztów leczenia. Za tą część ubezpieczenia turystycznego odpowiedzialne jest jego inna część. Ubezpieczenie NNW ma za zadanie jedynie wesprzeć materialnie poszkodowaną osobę a nie pokryć poniesione przez niego koszty zabiegów czy wizyt lekarskich.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza