Przedszkola i żłobki zamknięte. Kto może korzystać z opieki nad dzieckiem?


Od poniedziałku (tj. 29 marca), co najmniej do 11 kwietnia przedszkola i odziały przedszkolne przechodzą na tryb nauki zdalnej. Kto możne wysłać swoje dziecko do placówki podczas lockdownu?

W rozporządzeniu wymieniono grupy, które mogą zostać zwolnione ze zdalnej pracy przedszkoli. Chodzi o rodziców dzieci, którzy: 
 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • wykonują działania ratownicze
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym
 • przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty

Zajęcia są organizowane na wniosek rodziców. Zamknięte został również żłobki gdzie opieka będzie sprawowania nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza