Jak legalnie wędkować w Powiecie Gryfińskim?


Pomorze Zachodnie, w tym Powiat Gryfiński, to atrakcyjny teren dla wędkarzy. Aby móc uprawiać amatorski połów wędką konieczne jest posiadanie karty wędkarskiej, która jest dokumentem wydawanym dożywotnio osobom, które ukończyły 14 lat.

Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są następujące osoby:
  • osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę; 
  • cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - jeżeli posiadają zezwolenie od uprawnionego do rybactwa; 
  • osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od uprawnionego do rybactwa zezwolenie na połów w tych wodach.

Karta wędkarska jest wydawana przez starostę właściwego dla miejsca zamieszkania (nie zameldowania) osoby ubiegającej się o jej wydanie. Pierwszym krokiem do jej posiadania jest złożenie egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed uprawnioną komisją egzaminacyjną działającą na terenie Powiatu Gryfińskiego. Prawo do egzaminowania ma Polski Związek Wędkarski (wykaz Kół na stronie PZW Szczecin – w zakładce Koła PZW Szczecin.

Po zdanym egzaminie należy skierować się do Starostwa i wystąpić o wydanie karty wędkarskiej. Dokumenty jakie będą potrzebne to:
  • wniosek o wydanie karty wędkarskiej,
  • zaświadczenie o złożeniu egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb
  • aktualna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5, bez starych pieczęci,
  • potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie karty wędkarskiej - 10 zł,
  • do wglądu dowód tożsamości.
Skompletowane dokumenty można złożyć osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie (pokój nr 12, ul. 11 Listopada 16D ), wówczas karta wędkarska zostanie wydana od ręki. Można je również wysłać pocztą na adres Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4.

Warto zaznaczyć, że samo wyrobienie karty wędkarskiej nie uprawnia jeszcze do połowu na wszystkich wodach bowiem w pewnych przypadkach konieczne jest uiszczenie odpowiednich składek (np. na wodach PZW) lub wykupienie zezwoleń.

Na przestrzeni lat liczba wydawanych kart wędkarskich przedstawiała się następującą:
rok 2017 – 531 szt.
rok 2018 – 574 szt.
rok 2019 – 693 szt.
rok 2020 – 634 szt.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza