Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń


Na podstawie art. 11 pkt 7, 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz uchwał:

  1. nr XIV/112/2020 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń;
  2. nr XVII/151/2021 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/112/2020 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń;
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13 maja 2022 r. do 3 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu, Pl. Wolności 1, 74-503 Moryń.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 maja 2022r. o godzinie 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu. Uwagi należy składać na piśmie, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ipb@moryn.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz. 2373) zawiadamiam o możliwości zapoznania się w dniach w dniach od 13 maja 2022 r. do 3 czerwca 2022 r. w godzinach pracy Urzędu z prognozą oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionego projektu, uzyskanymi w toku prac nad projektem uzgodnieniami, oraz o możliwości składania uwag i wniosków do wymienionych dokumentów w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Pl. Wolności 1, 74-503 Moryń, w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ipb@moryn.pl, do dnia 25 czerwca 2022 r. Wniosek/uwaga powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Morynia.


Burmistrz Morynia
Józef Piątek
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza