Budżet Dębna na 2022 rok uchwalony


Podczas XLIX sesji Rady Miejskiej Dębna radni większością głosów podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok. 

Planowane dochody oszacowane są w wysokości 117.747.912,00 zł, a wydatki 142.308.695,00 złotych. Deficyt budżetowy w wysokości 24.560.783,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z:
zaciągniętych pożyczek lub kredytów w kwocie 18.000.000,00 zł.

Przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 3.461.563,00,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.910.831,00 zł. wolnych środków w wysokości 1.188.389,00 zł.

Wszystkie komisje rady pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu, podobnie jak Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie. Radni przyjęli uchwałę 11 głosami za, przy 1 wstrzymującym się. Podczas obrad nieobecnych było 3 Radnych.

DOCHODY 
 • Podatki lokalne i opłaty - 33,59%
 • Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe - 0,95%
 • Dochody z mienia - 3,48%
 • Udziały w podatkach PIT i CIT - 14,18%
 • Pozostałe dochody 2,34%
 • Dotacje ze środków unijnych - 4,16%
 • Dotacje na zadania własne i zlecone - 18,02%
 • Subwencje - 16,29%
 • Dotacje od JST i z funduszy celowych 6,95%


Uchwalonym budżecie na 2022 r. główną pozycją po stronie wydatków są nakłady planowane na oświatę w wysokości 40.025.698,00 zł, które stanowią 28,13% całych wydatków.

Istotną pulę wydatków stanowią te ponoszone na szeroko rozumianą opiekę społeczną, których wysokość w 2022 roku wyniesie 28.155.679,00zł, w tym na realizację programu 500+ 8.312.917,00 zł (gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r., a od czerwca zadanie będzie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

Na wydatki majątkowe, w tym na inwestycje w 2022 roku władze Dębna przeznaczą ponad 26,66 proc. wszystkich wydatków, czyli 37.940.783,00 zł.

W 2022 roku priorytetowymi zadaniami inwestycyjnymi będą:
Budowa targowiska miejskiego w Dębnie – 8.278.230 zł
Polsko-Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry – 4.919.000 zł
Modernizacja infrastruktury sportowej (stadion ul. Gorzowska) – 4.625.722 zł
Kanalizacja sanitarna w m. Smolnica, gm. Dębno II etap – 3.000.000 zł
Modernizacja ulicy Ofiar Katynia – 2.586.000 zł
Rozpoznanie budowy geologicznej kraju – złoża geotermalne w Dębnie – 2.583.000 zł
Dotacje do inwestycji w drogach powiatowych – 1.700.000 zł
Budowa ścieżki rowerowej Dębno-Smolnica – 1.500.000 zł
Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w rejonie ul. Majowej w Dębnie – 1.000.000 zł
Remont muru cmentarnego przy ul. Kościuszki w Dębnie – 900.000 zł

Źródła finansowania wydatków w roku 2022:
 • środki UE - 4.899.007 zł
 • środki z budżetu państwa - 57.106.402 zł
 • środki własne - 57.653.334 zł
 • kredyt lub pożyczka - 19.188.389 zł
 • środki z RFRIL, RFRD i COVID-19 - 3.461.563 zł

W 2022 roku Gmina przewiduje na podstawie zawartych umów wpływ do budżetu gminy środków unijnych na dofinansowanie realizacji niektórych projektów:
INTERREG IV A – „Prowadzenie Centrum Usługowo-Doradczego w Dębnie” – 150.000 zł,
Program Operacyjny Polska Cyfrowa „Cyfrowa Gmina” – 100.000 zł,
INTERREG V A – „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - język niemiecki” – 70.000 zł,
EFS „Pomorze Zachodnie – Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne” – 72.399 zł,
INTERREG VA – „Polsko - Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry” – 4.506.608 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Realizacji Inwestycji Lokalnych, które Gmina otrzymała w roku w 2020 w wysokości 3.216.780 zł (wraz z odsetkami od rachunku bankowego) zostaną wykorzystane w roku 2022 na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa targowiska miejskiego”.

W budżecie zabezpieczono także kwotę 3.229.235 zł na realizację zadań w ramach:
budżetu obywatelskiego – 400.000 zł,
funduszu sołeckiego – 429.235 zł,
pożytku publicznego – 1.636.000 zł,
ustaw szczególnych – 764.000 zł.

Rozliczenie planu finansowego Gminy Dębno na rok 2022 przedstawia się następująco:
 • Plan DOCHODÓW budżetowych 117.747.912
 • Plan WYDATKÓW budżetowych 142.308.695
 • DEFICYT budżetu /-/24.560.783
 • PRZYCHODY budżetu: 27.930.783
 • Zaciągnięte kredyty i pożyczki 18.000.000
 • Wolne środki 1.188.389
 • Środki niewykorzystane z funduszy 3.461.563
 • Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1.910.831
 • ROZCHODY budżetu: 3.370.000
 • Spłata rat kredytów 3.180.000
 • Udzielone pożyczki 190.000
 • Przychody-rozchody (pokrycie deficytu) 24.560.783

fot. archiwum 
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza