Wojewoda obiecuje pomoc dla poszkodowanych przez orkan


Poszkodowani przez huragan mogą liczyć na pomoc finansową państwa. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, u których wiatr wyrządził straty w gospodarstwach domowych, jak i samorządów, które poniosły szkody w mieniu komunalnym, między innymi drogach, mostach, przepustach, obiektach sportowych i szkołach. 
Środki uruchamiane są na wniosek wojewody po oszacowaniu szkód. Osoby poszkodowane w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej mogą liczyć na dwie formy pomocy. Pomoc „doraźna” w wysokości do 6000 zł wypłacana jest rodzinom lub osobom samotnie gospodarującym, które poniosły straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Informację o stratach zgłaszają do gminy.

Osoby, które poniosły straty w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym mogą liczyć na zasiłek w wysokości do 200 000 zł, z przeznaczeniem na remont albo odbudowę. W związku ze szkodami powstałymi w budynkach gospodarczych przyznawana jest pomoc w wysokości do 100 000 zł. Wysokość pomocy uzależniona jest od procentowego udziału zniszczeń.

Gminy mogą otrzymać dotację na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. Warunkiem jest tu wysokość strat, które są nie mniejsze niż 5% dochodów własnych jednostki, a wartość dofinansowanego zadania przekracza kwotę 50 tys. zł.Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza