Nie miałeś prądu przez ponad 24 godziny? Możesz starać się o bonifikatę lub odszkodowanie!


Brak zasilania to nie tylko ogromne straty w działalności firm ale także duże utrudnienie dla osób prywatnych. W wielu miejscach w regionie awaria prądu trwa już kilka dni, dlatego odbiorcy energii elektrycznej mają prawo do wystąpienia z wnioskiem i domagania się za odszkodowania lub uzyskania bonifikaty za powstałe szkody. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną - § 41, Klientom przysługuje bonifikata za przekroczenie czasu dopuszczalnej jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej wynoszącej 24h.

We wniosku należy podać następujące informacje:
 • dane osoby zgłaszającej,
 • adres obiektu,
 • datę zdarzenia oraz informacje o przekroczeniu dopuszczalnego 24 godzinnego czasu przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Wniosek można złożyć:
 • osobiście lub listownie w każdej jednostce organizacyjnej ENEA Operator (dane adresowe znajdują się na stronie internetowej www.operator.enea.pl w zakładce „Obsługa Klienta i kontakt” );
 • osobiście lub listownie w biurze obsługi klienta sprzedawcy;
 • faxem pod nr 61 850 44 64
 • mailem na adres: kontakt@operator.enea.pl
 • poprzez aplikację e-bok

W każdym zgłoszonym przypadku Enea dokona szczegółowej analizy, a w przypadku uznania zasadności wniosku dokona wypłaty bonifikaty.

Wysokość bonifikaty jest ustalana indywidualnie i zależy od:
 • wielkości zużycia energii elektrycznej Klienta;
 • czasu przekroczenia dopuszczalnej jednorazowej przerwy w dostawie energii elektrycznej, która wynosi 24 godziny;
 • średniej ceny energii elektrycznej z rynku konkurencyjnego w roku poprzednim podawanej przez prezesa URE i pomnożonej przez 10 w przypadku Klienta indywidualnego przyłączonego do sieci niskiego napięcia.
Wzór wniosku o udzielnie bonifikaty można pobrać ze strony Enea [kliknij tu]
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza