Twój e-PIT – ulga dla młodych

Osoby, które nie ukończyły jeszcze 26. r.ż. mają możliwość skorzystania z tzw. zerowego podatku PIT. Określone przychody osób do 26 roku życia do kwoty 85.528 zł są zwolnione z opodatkowania. Podatnik ma prawo do "dodatkowego zwrotu" z tytułu ulgi na dzieci.

Jeśli nie ukończyłeś 26. roku życia i uzyskałeś przychody:
 • z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej);
 • z umów zlecenia zawartych z firmą;
 • z tytułu odbywania praktyk absolwenckich (regulowanych ustawą o praktykach absolwenckich) oraz
 • z tytułu stażu uczniowskiego (regulowanych ustawą - Prawo oświatowe)

to Twoje przychody w maksymalnej wysokości 85.528 zł w roku podatkowym są wolne od podatku.

Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Limit jest łączny dla wszystkich umów o pracę, zlecenie. Jeżeli zarabiasz więcej, to dopiero nadwyżka ponad 85.528 zł będzie opodatkowana według skali podatkowej. 

Ulga dotyczy wyłącznie wskazanych przychodów. Oznacza to, że opodatkowane pozostaną np.:

 • część stypendiów;
 • zasiłek chorobowy, macierzyński, rehabilitacyjny, dla bezrobotnych;
 • niektóre świadczenia alimentacyjne na rzecz osób po 25 r.ż kwoty odpraw, odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, za nieprawidłowe rozwiązanie umowy o pracę.
Uwaga!

Łączenie różnych źródeł przychodów nie ogranicza prawa do ulgi, tzn. możliwe jest np. prowadzenie działalności gospodarczej oraz korzystanie z ulgi dla młodych w związku z umową o pracę w stosunku do wynagrodzenia z tej umowy.

Czy muszę składać zeznanie?

Jeśli uzyskujesz wyłącznie przychody, które w całości objęte są ulgą, wówczas nie masz obowiązku złożenia zeznania rocznego.

Zeznanie podatkowe musisz jednak złożyć, gdy np.
 • oprócz przychodów objętych ulgą uzyskałeś przychody, które podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej, np. prowadzisz też działalność gospodarczą;
 • ubiegasz się o zwrot nadpłaconego podatku;
 • chcesz skorzystać z „dodatkowego zwrotu” z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jakie zapłaciłeś od przychodów objętych ulgą,
 • masz obowiązek doliczyć do dochodu lub podatku kw;ty dokonanych odliczeń, do których utraciłeś prawo.

Jeżeli składasz zeznanie (PIT-36, PIT-37), to wykazujesz w nim również przychody objęte ulgą. Ma to charakter informacyjny.

Z jakich ulg mogę skorzystać

Jeśli w roku podatkowym uzyskałeś wyłącznie przychody objęte ulgą masz prawo do „dodatkowego zwrotu” z tytułu ulgi na dzieci do wysokości składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jakie zapłaciłeś od przychodów objętych ulgą.

Uwaga! Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które zapłaciłeś od przychodu zwolnionego nie podlegają odliczeniu.

Jeśli oprócz przychodów objętych ulgą uzyskałeś inne przychody podlegające opodatkowaniu możesz skorzystać z innych ulg i odliczeń, np. na Internet, rehabilitacyjnej, czy termomodernizacyjnej.
Wspólne rozliczenie PIT małżonków - jaki limit przychodów?

Osoby pozostające w związku małżeńskim – niezależnie od sposobu rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem) – korzystają z limitu w wysokości 85 528 zł odrębnie dla podatnika i odrębnie dla małżonka. Ulga „nie przechodzi” na następny rok podatkowy. Niewykorzystana przez któregokolwiek z małżonków część limitu z danego roku nie podlega rozliczeniu w ramach limitu przysługującemu drugiemu małżonkowi, ani nie zwiększa limitu przysługującego w kolejnych latach.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza