Stopy procentowe przekroczyły kolejną granicę


Kolejna podwyżka stóp procentowych stała się faktem. Rada Polityki Pieniężnej w czwartek 5 maja ustaliła główną stawkę na poziomie 5,25 procent. 

Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,75 pkt proc. do poziomu 5,25%. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

  • stopa lombardowa 5,75%
  • stopa depozytowa 4,75%
  • stopa redyskontowa weksli 5,30%
  • stopa dyskontowa weksli 5,35%
Komunikat Narodowego Banku Polskiego:

W I kw. 2022 r. koniunktura w gospodarce światowej pozostawała relatywnie korzystna, choć dynamika aktywności w części gospodarek obniżyła się. Negatywnie na globalną koniunkturę oddziaływały utrzymujące się zaburzenia w handlu międzynarodowym oraz wysokie ceny surowców. Agresja zbrojna Rosji przeciw Ukrainie przyczyniła się do nasilenia tych czynników, a także do istotnego wzrostu niepewności dotyczącej dalszego kształtowania się sytuacji makroekonomicznej na świecie oraz pogorszenia nastrojów podmiotów gospodarczych. W efekcie w ostatnich miesiącach obniżone zostały prognozy wzrostu gospodarczego dla części gospodarek.

W wielu krajach nadal rośnie inflacja, osiągając najwyższe poziomy od dekad. Wysokie ceny surowców oraz przedłużające się zaburzenia w globalnych łańcuchach podaży i transporcie międzynarodowym pozostają głównym źródłem wzrostu dynamiki cen. W części gospodarek do wzrostu cen przyczyniają się także rosnące koszty pracy. W efekcie rośnie również inflacja bazowa. Jednocześnie wyraźnie podwyższane są prognozy inflacji na najbliższe kwartały.

W warunkach silnego wzrostu inflacji wiele banków centralnych zacieśnia politykę pieniężną. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych zakończyła skup netto aktywów i podwyższa stopy procentowe. Z kolei EBC utrzymuje ujemne stopy procentowe, jednak zmniejsza skalę skupu aktywów. Jednocześnie banki centralne w Europie Środkowo Wschodniej kontynuują podwyższanie stóp procentowych. 


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza