Budżet na rok 2023 w Trzcińsku-Zdroju uchwalony [video]


Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwaliła  budżet naszej Gminy na rok 2023. Dochody szacuje się w kwocie 33 452 505,00 zł, a wydatki na poziomie 34 882 944,00 zł w tym majątkowe (czyli np. sprzedaż nieruchomości gminnych) na kwotę 10 545 611,31 zł. 

Deficyt budżetu wyniesie 1 430 439,00 zł, który planuje się pokryć z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 250 583,56 zł oraz z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z WFOŚiGW w kwocie 179 855,44 zł. 
Uchwała budżetowa przeszła jednogłośnie. Dziewięciu radnych było "za".


Wśród najważniejszych inwestycji w Nowym Roku można wymienić rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku-Zdroju, budowę sieci wodociągowej w miejscowości Gogolice wraz z niezbędną infrastrukturą, budowę stacji uzdatniania wody w Trzcińsku-Zdroju, modernizację sieciowych przepompowni ścieków, budowę inteligentnego systemu nadzoru nad jakością wody, przebudowę dróg w Trzcińsku-Zdroju i Strzeszowie, budowę parkingu na plaży w Strzeszowie i drogi gminnej w miejscowości Stołeczna,. modernizację sieci wodociągowej w Stołecznej, budowę ścieżki na cmentarzu komunalnym w Trzcińsku-Zdroju, budowę placu zabaw w Trzcińsku-Zdroju, modernizację korytarzy w Szkole Podstawowej w Trzcińsku-Zdroju, korytarzy, klatek schodowych i przyłącza elektrycznego w Szkole Podstawowej w Góralicach, modernizację elewacji budynku Przedszkola Miejskiego, budowę placów zabaw Piasecznie i Strzeszowie, modernizację targowiska Miejskiego, Biblioteki i Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju oraz przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dobropole oraz w Trzcińsku-Zdrój ulice Kasztanowa i Wiosenna.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza