Nowa pieszo-rowerowa powstanie w regionie


W siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu nastąpiło uroczyste podpisanie umowy z Wykonawcą robót tj. firmą Zakład usługowo Handlowy Zofia Kurzymska na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko – odcinek A”.

Z ramienia Powiatu Myśliborskiego umowę podpisał Starosta Andrzej Potyra, Wicestarosta Alicja Prill przy kontrasygnacie Skarbnika Małgorzaty Popławskiej, natomiast z ramienia Wykonawcy umowę podpisała Właścicielka firmy Zofia Kurzymska. Całkowita wartość zadania stanowi kwotę 465.300,88 zł. Zadanie w całości finansowane będzie z środków własnych Powiatu Myśliborskiego. Inwestycja ta znacząco wpłynie na poprawę jakości infrastruktury drogowej Powiatu Myśliborskiego oraz na prowadzenie zrównoważonego rozwoju regionu. 

W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie m.in. rozbiórkę istniejących nawierzchni zjazdów i utwardzeń w ciągu projektowanych elementów, wykonanie nowej nawierzchni zjazdów na przyległe posesje i drogi boczne, wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej, wykonanie nawierzchni chodnika, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie humusowania oraz obsiania terenów zielonych, a także przebudowę oświetlenia ulicznego.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to IV kwartał 2023r.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza