Sesja Rady Miejskiej w Moryniu - oglądaj na żywo [video]

We wtorek 28 marca obędzie się Sesja VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu. Sesję można oglądać na żywo na naszym portalu. 

Porządek obrad XXXIV Sesji VIII Kadencji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 marca 2023 r. Początek o godzinnie 10:00. 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
  b) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki,
  c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu przez jednostki samorządu terytorialnego Innych Instrumentów Terytorialnych dla Partnerstwa Powiatu Gryfińskiego,
  d) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń w 2023 r.,
  e) w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2023,
  f) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2023-2030,
  g) w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Moryń. 
 6. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń za 2022 rok.. 
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu za rok 2022. 
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza