Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza Dębna

Podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Dębna, Grzegorz Kulbicki, zaprezentował raport o stanie gminy – dokument, który jest podstawą do udzielenia przez radę wotum zaufania.

Skarbnik gminy, Iwona Pludra, omówiła wykonanie budżetu za 2022 rok. Zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium zostały przez radnych udzielone 11 głosami za. 3 głosy były przeciw oraz 1 wstrzymujący.

Plan dochodów budżetu Gminy Dębno na 31.12.2022 roku w wysokości 135.187.248,68 zł został wykonany w wysokości 137.551.423,23 zł, natomiast wydatki planowane na poziomie 167.208.163,48 zł zostały wykonane w wysokości 146.670.240,56 zł. 

Budżet na 31.12.2022 roku zamknął się deficytem w kwocie  /-/9.118.817,33  zł, który został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 6.992.589,14 zł oraz kredytem w kwocie 2.126.228,19 zł.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza