Pióra drzemlika w ukraińskiej przesyłce [foto]


Kontrola przesyłek pocztowych i kurierskich potrafi być zaskakująca. Tym razem funkcjonariusze pełniący służbę w Oddziale Celnym w Szczecinie Miejsce Wyznaczone Poczta Polska skontrolowali przesyłkę z Ukrainy.

W deklaracji przesyłki nadawca wpisał wartość 20 USD. Funkcjonariusze skorzystali z prześwietlania RTG, które pokazało, że w przesyłce znajduje się 18 szt. piór ptasich. Koordynatorka ds. CITES* (ochrona roślin i zwierząt objętych ścisłą ochroną i zagrożonych wyginięciem) zidentyfikowała je jako pióra drzemlika (Falco coiumbańus).

Drzemlik jest gatunkiem objętym ścisłą ochroną (jest wymieniony w załączniku A do rozporządzenia Rady(WE) 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. Na terenie Polski, jest objęty ścisłą ochroną gatunkową.

Drzemlik jest najmniejszym sokołem w Europie i zamieszkuje obszary Irlandii, Szkocji, Skandynawię oraz północne części Rosji. Przesyłka trafiła teraz do Magazynu Depozytowego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie (ZUCS). Dalszym postępowaniem zajmie się komórka dochodzeniowo-śledcza ZUCS.

Przewóz przez granicę żywych okazów roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem oraz wykonanych z nich przedmiotów (bez specjalnych pozwoleń), jest przestępstwem i grozi karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, wysoką grzywną i przepadkiem okazów.

Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem zwana jest również - od miejsca jej podpisania w 1973 r. - Konwencją Waszyngtońską (CITES). Jej celem jest ochrona zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolę i ograniczanie handlu nimi. Podpisało ją 175 państw, a Polska ratyfikowała ją w 1989 r.

Pod ochroną Konwencji CITES jest kilkadziesiąt tysięcy gatunków roślin i zwierząt. Wśród nich są m.in. małpy, małpiatki, kapucynki, lwy, tygrysy, pumy, żbiki, a także wilki, słonie, nosorożce czy hipopotamy. Pod ochroną są także niemal wszystkie papugi, gwarki, węże, krokodyle, aligatory, wiele jaszczurek, pijawki, niektóre małże i ślimaki oraz prawie wszystkie koralowce. Według przepisów konwencji nie ma znaczenia, czy przewożone przez granicę są żywe zwierzęta, martwe osobniki, trofea myśliwskie czy np. skóry i wyroby skórzane, żywność, medykamenty, wyroby z kości słoniowej, czy rogu nosorożca. Od 1997 r. obowiązują w Polsce związane z tym przepisy karne.Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza