Szpital wprowadza ograniczenia odwiedzin pacjentów


Szpital Powiatowy w Gryfinie poinformował, że od 8 listopada ogranicza możliwość odwiedzin pacjentów swojej placówce.

Informujemy, że z dniem 08.11.2023r Szpital Powiatowy w Gryfinie wprowadza ograniczenia odwiedzin pacjentów:

  • Pacjentów powinny odwiedzać osoby bez objawów jakiejkolwiek infekcji
  • Zaleca się odwiedziny u pacjentów w oddziałach szpitalnych, ZOL, ZPOP w godzinach 11.00 – 13.00 oraz 15:00-17:00 
  • Każdego pacjenta jednoczasowo może odwiedzać jedna max 2 osoby.
  • Osoba odwiedzająca powinna mieć zasłonięte usta i nos maseczką chirurgiczną oraz przeprowadzić dezynfekcję rąk.
  • Przed wejściem/wyjściem z sali pacjenta, jak również po zakończeniu odwiedzin w oddziale osoba odwiedzająca dezynfekuje ręce.
  • Artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentowi należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do powyższych zaleceń. Zasady odwiedzin pacjentów i udzielanie informacji o stanie zdrowia. W Szpitalu Powiatowym w Gryfinie realizowane są zapisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zgodnie, z którymi:

Pacjent w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.

Odwiedziny w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie odbywają się we wszystkie dni tygodnia. Zalecane godziny odwiedzin oraz czas ich trwania uzależnione są jednak od warunków lokalowych i specyfiki oddziału, w którym przebywa pacjent.

W przypadku sal o tzw. wzmożonym nadzorze, których specyfika wymusza izolowanie chorych, odwiedziny mogą mieć miejsce jedynie po uzyskaniu zgody od lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.
Osoby odwiedzające zobowiązane są do podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu medycznego.

Każda decyzja ograniczająca czas i zakres odwiedzin pacjentów zostaje wydana przez Prezesa, w formie pisemnej i winna zawierać uzasadnienie podjętej decyzji i przewidywany termin trwania ograniczeń. Treść takiej decyzji zostaje przekazana personelowi szpitalnemu oraz pacjentom i odwiedzającym (ogłoszenie).

Informacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają wyłącznie kierownicy, lekarze prowadzący lub lekarze dyżurni, w godzinach ustalonych przez Kierownika oddziału. o stanie zdrowia ciężko chorych pacjentów, bądź w przypadkach szczególnie uzasadnionych lekarze udzielają informacji w każdym czasie.

Informacji o stanie zdrowia pacjentów nie udziela się przez telefon. Pielęgniarki i położne mogą udzielać informacji wyłącznie dotyczących opieki pielęgniarskiej.

Wytyczne dla odwiedzających:

Z uwagi na zwiększoną liczbę czynności i zabiegów wykonywanych przy chorych w godzinach rannych i do pory obiadowej, proponujemy przenieść wizyty na godziny popołudniowe.
W czasie odwiedzin należy dbać, aby nie zakłócać swoim zachowaniem ciszy i porządku szpitalnego.
Osobom odwiedzającym oraz sprawującym dodatkową opiekę pielęgnacyjną zakazane jest: spożywanie i dostarczanie pacjentowi alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających, substancji psychotropowych oraz wszelkich innych substancji podobnie działających; palenie wyrobów tytoniowych; przynoszenie materiałów i substancji niebezpiecznych, w szczególności łatwopalnych, wybuchowych, trujących i wszelkich o podobnym działaniuPacjentów nie mogą odwiedzać osoby chore zakaźnie i z infekcją.

Obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin chorych przez osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
Osoba odwiedzająca chorego jest zobowiązana przestrzegać porządku ustalonego w Szpitalu i w tym zakresie podporządkować się zaleceniom i wskazaniom personelu szpitalnego w czasie pobytu na terenie Szpitala.

Na życzenie pacjenta, prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego określonych.

Osoby odwiedzające chorych, mogą zwracać się o informację dotyczącą stanu zdrowia chorego do kierownika, lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego z tym, że lekarz może udzielić takiej informacji tylko osobie wskazanej przez pacjenta.

W przypadku naruszenia przez osobę odwiedzającą zasad odwiedzin (zakłócenia spokoju, porządku szpitalnego bądź samodzielnej ingerencji w proces leczniczy lub terapeutyczny) w uzasadnionych dobrem pacjenta lub dobrem Szpitala sytuacjach, lekarz może ograniczyć możliwość wizyt przez taką osobę.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza