Nowe rozporządzenie MON. Sześć godzin na stawienie się na wezwanie do wojska.


Od soboty 13 stycznia obowiązuje nowy wzór karty powołania do wojska w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

- Rozporządzenie określa wzór karty powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, który jest określony w załączniku do rozporządzenia - czytamy w rozporządzeniu opublikowanym w Dzienniku Ustaw.

Wzór karty powołania składa się z dwóch części: przeznaczonej dla osoby powoływanej i dla szefa wojskowego centrum rekrutacji. 

Zawiera ona dane dotyczące terminu i miejsca stawiennictwa osoby powoływanej oraz pouczenie o skutkach niezastosowania się do wezwania, a także informacje przydatne dla osoby wzywanej oraz adnotację o doręczeniu wezwania.

W części zwanej "Pouczenia" napisano m.in., że termin "NATYCHMIAST" oznacza, że osoba powołana powinna nie później niż w ciągu sześciu godzin od powzięcia informacji o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej lub wybuchu wojny stawić się do określonego w tej karcie miejsca stawiennictwa.

- Termin stawiennictwa określony np. drugiego dnia mobilizacji do godziny 12.00 oznacza, że osoba powołana jest zobowiązana stawić się we wskazanym kolejnym dniu mobilizacji liczonym samodzielnie w stosunku do pierwszego dnia mobilizacji określonego w prawym górnym rogu pierwszej strony karty powołania - czytamy.

Kary za niezastosowania się do wezwania

Ponadto, osoba, która "w czasie mobilizacji lub wojny będąc powołany do czynnej służby wojskowej nie zgłasza się do tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3".

- Kto w czasie mobilizacji lub wojny w celu trwałego uchylenia się od obowiązku służby wojskowej, będąc powołany do czynnej służby wojskowej, nie zgłasza się do tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 - napisano.

Jak dodano, w razie niemożności stawienia się w czasie i miejscu podanym w karcie powołania, osoba powołana jest zobowiązana powiadomić dowódcę jednostki wojskowej, w której ma obowiązek się stawić o przyczynach niemożności stawienia się oraz stawić się w oznaczonym miejscu niezwłocznie po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej stawienie się w terminie określonym w karcie powołania.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza