Kandydat na burmistrza gminy Chojna Przemysław Górny prezentuje program wyborczy - KWW Chojna 2024

               

Przemysław Górny - kandydat na Burmistrza Gminy Chojna  przedstawił zarys swojego programu wyborczego. 

ROZWÓJ GMINY
 • Stworzenie lokalnym przedsiębiorcom warunków do inwestowania oraz zachęcanie zewnętrznych inwestorów do wybierania Gminy Chojna jako miejsca prowadzenia swojej działalności.
 • Regularna konserwacja wszelkich urządzeń i budowli znajdujących się na terenach gminnych.
 • Pozyskanie lokali komunalnych poprzez współpracę z firmami zewnętrznymi.
 • Intensyfikacja współpracy z miastami partnerskimi oraz przygranicznymi miastami niemieckimi i pozyskiwanie funduszy europejskich na realizację inwestycji.
 • Sukcesywna poprawa oświetlenia miasta i wszystkich miejscowości.
 • Rozwój Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie.
 • Zwalczanie wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Chojna.
 • Pozyskanie dofinansowań zewnętrznych na odbudowę zabytków.
 • Wykonanie dokumentacji oraz sukcesywna budowa nowych sieci wodnych i kanalizacyjnych.
 • Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni.
 • Modernizacja sieci wodnych i kanalizacyjnych.
 • Wykonanie nowych miejsc parkingowych.
 • Wybudowanie miejskich szaletów.
 • Połączenie osiedla lotnisko z ulicą Owocową.
 • Zakup agregatów prądotwórczych pozwalających na utrzymanie stałych dostaw wody dla mieszkańców.
 • Poprawa stanu dróg gminnych.
 • Stworzenie systemu monitoringu gminy.
 • Rozbudowa infrastruktury turystycznej.

FINANSE
 • Przejrzystość i transparentność finansów Gminy Chojna.
 • Udzielanie zamówień publicznych poprzez prawidłowe zastosowanie procedur Prawa Zamówień Publicznych.
 • Ograniczenie sprzedaży nieruchomości należących do Gminy Chojna na rzecz uzyskania środków z ich dzierżawy lub wynajmu.
 • Renegocjacja niekorzystnych umów zawartych przez Gminę Chojna.
DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU MIEJSKIEGO I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
 • Zwiększenie decyzyjności kierowników jednostek podlegających pod Gminę Chojna.
 • Skorygowanie planów zagospodarowania przestrzennego w oparciu o istniejącą zabudowę.
 • Wykonanie szczegółowych audytów wszystkich jednostek samorządowych.
 • Pogłębianie współpracy ze stowarzyszeniami na terenie gminy.
 • Stworzenie systemu aktywizacji seniorów.
 • Poprawa transportu pomiędzy miastem a sołectwami.
 • Zagospodarowanie części pomieszczeń w Wielopokoleniowym Centrum Spotkań na gabinety rehabilitacyjne w ramach NFZ.

REKREACJA
 • Stworzenie atrakcyjnych miejsc aktywnego spędzania czasu dla dzieci i młodzieży w tym budowa nowych placów zabaw i modernizacja istniejących.
 • Zagospodarowanie terenu przy chojeńskich murach.
 • Rewitalizacja i utrzymanie Doliny Miłości. w Zatoni Dolnej.
 • Rozpoczęcie prac na ścieżkami rowerowymi lub pieszo-rowerowymi łączącymi miasto Chojna z miejscowościami wchodzącymi w skład gminy.
 • Utrzymanie terenów zielonych.
 • Sukcesywne zadrzewienie terenów gminnych.
 • Przywrócenie równowagi hydrologicznej jeziora i utworzenie kąpieliska gminnego w Jeleninie.
 • Stworzenie parku w wąwozie na Osiedlu Lotnisko.

WSPÓŁPRACA Z MIESZKAŃCAMI
 • Konsultacje społeczne na etapie planowania inwestycji.
 • Aktywizacja mieszkańców przy projektach realizowanych na terenie gminy.
 • Wspieranie inicjatyw mieszkańców.
 • Wykorzystanie świetlic wiejskich do integracji lokalnej społeczności.
 • Organizacja i promocja wydarzeń kulturalnych i sportowych w tym kina objazdowego.
 • Uruchomienie i prowadzenie gminnego biuletynu informacyjnego.
 • Udostępnianie organizacjom pozarządowym realizującym projekty ośrodka w Krajniku Górnym.
 • Pogłębienie współpracy ze stowarzyszeniem Psijaciele.
 • Usuwanie z przestrzeni publicznej barier architektonicznych

Chcesz poznać kandydatów do rady miasta? Odwiedź: KWW Chojna 2024


Materiał wyborczy KWW Chojna 2024

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza