Premier Donald Tusk podpisał nowe zarządzenia. Stopnie alarmowe na terenie całego kraju


Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, na terytorium całego kraju do 31 maja obowiązują stopnie alarmowe BRAVO oraz BRAVO-CRP. Stopnie CRP wprowadza się w sytuacji zagrożenia o charakterze terrorystycznym, które dotyczy systemów teleinformatycznych administracji publicznej lub systemów, które wchodzą w skład infrastruktury krytycznej. BRAVO to drugi stopień w czterostopniowej skali (ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA).

Stopień BRAVO–CRP oznacza, że należy m.in. wprowadzić wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej.

Stopień alarmowy BRAVO wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności. Stopień ten zobowiązuje policję, straż graniczną oraz żandarmerię wojskową do noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych. Ponadto należy przeprowadzać kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych oraz zapewnić personel na wypadek zdarzeń terrorystycznych.

Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza