Zmiana ustawy pomocowej dla obywateli Ukrainy.


Od 1 lipca wygasa pomoc w formie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Świadczenie może być przyznane do 30 czerwca . Wniosek o świadczenie należy złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, nie później niż do 31 lipca 2024 r.

Od lipca 2024 r. osoba użyczająca lokalu może w każdej chwili pisemnie wezwać obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP uznano za legalny, do jego opuszczenia, wyznaczając termin na opuszczenie lokalu nie krótszy niż 14 dni.

Na wniosek osoby użyczającej lokalu lub obywatela Ukrainy wezwanego do opuszczenia lokalu wojewoda może zapewnić pomoc na zasadach określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Podstawa prawna: art. 1 pkt 12, pkt 50 i art. 13 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 854).

Uchodźca wojenny z Ukrainy będzie mógł zmienić status pobytu w Polsce z ochrony tymczasowej na bardziej korzystny pobyt tymczasowy. 

Nowelizacja ustawy pomocowej zakłada wygaszenie przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na zakwaterowanie oraz świadczenia 40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie w prywatnych domach. Wypłata "800 plus" i świadczenia "Dobry start" będzie powiązana z obowiązkiem szkolnym.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza