Reklama [góra]

Co radni zarzucają burmistrzowi Chojny? [pełna treść zawiadomień]


Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Chojnie została zwołana na wniosek siedmiu radnych, którzy pismo w tej sprawie złożyli w poniedziałek 12 grudnia. Porządek obrad będzie składał się z 6 punktów, znajdą się w nim dwa projekty uchwał ale wcześniej Komisja Rewizyjna przedstawi protokół z przeprowadzonej kontroli w sprawie funkcjonowania Polsko-Niemieckiego Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym. 

Wniosek o zwołanie sesji do Przewodniczącego rady Piotra Mroza (na zdjęciu) złożyli radni: Małgorzata Przybylska, Mariusz Strelczuk, Jarosław Klisowski, Radosław Stec, Paweł Bucyk, Elżbieta Lach, Mirosława Buko.

Poniżej przedstawiamy uzasadnienie projektów dwóch uchwał, którymi zajmą się radni w czwartek 15 grudnia. Dotyczą zawiadomienia o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Gminy Chojna oraz zawiadomienie o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa przez Burmistrza Gminy Chojna. 

Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Gminy Chojna

Na podstawie oraz art. 93 ust. 1 pkt 4 oraz art. 94 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 168; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020; dalej zwana także: ustawą), Rada Miejska w Chojnie, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnie, zawiadamia o ujawnieniu naruszeń dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Gminy Chojna, które stwierdzono podczas kontroli Polsko-Niemieckiego Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Chojnie. Dotyczy to m.in.:
 1. naruszenia art. 7 PZP oraz dyscypliny finansów publicznych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego przez podpisanie umowy z firmą KOMPLET INWEST sp. Jawna w trybie zapytania o cenę, pomimo, że powinno zachować się tryb konkurencyjny przetargu nieograniczonego lub ograniczonego zgodnie z właściwymi przepisami (usługa nie jest powszechnie dostępna o ustalonych standardach jakościowych). W związku z tym nałożono korektę finansową o najwyższej wartości 49.715,00 PLN. Tym samym wydatki w kwocie 203.130,00 zł pomniejszono o wskazana kwotę i uznano jedynie w wysokości 153.415,00zł,
 2. Zwiększono wynagrodzenia dla wykonawcy z tytułu konieczności zmiany sposobu wykonania zamówienia – 103.432,37 PLN (koszty niekwalifikowane) przez co naruszono art.140 ustawy PZP. Po drugie doszło do nieuprawnionego w świetle PZP przedłużenia terminu realizacji zadania o 37 dni oraz brakiem potrącenia kar dla inspektora nadzoru 790,87 PLN. W sumie pomniejszono wydatki na kwotę 165.875,20 PLN,
 3. naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy PZP, podczas przetargu nieograniczonego na wyposażenie pomieszczeń, gdyż użyto nazw własnych i wskazano konkretne produkty w opisie przedmiotu zamówienia. Przetarg wygrała firma CUBICA SUDOŁ sp. jawna ze Szczecina na kwotę 276.995,65 PLN brutto’
 4. zamieszkiwania od 15 miesięcy w pomieszczeniach PNCKiS przez burmistrza wraz z rodziną, co powoduje zwiększenie opłat za media, a także niezgodne jest z zapisami projektu z Programu Operacyjnego Celu 3 ,,Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca trans graniczna krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie, Interreg IVA”
Opisane działania wyczerpują znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
W wyniku wskazanego naruszenia dyscypliny finansów publicznych nastąpiło uszczuplenie środków publicznych.

Szczegółowe ustalenia w zakresie okoliczności popełnienia czynu zawiera protokół kontroli Komisji Rewizyjnej oraz załączony do niniejszego zawiadomienia. Za dokonane naruszenia odpowiedzialność ponosi Burmistrz Gminy Chojna.

Doprowadzenie do naruszeń przy wydatkowaniu środków unijnych, które mogą skutkować obowiązkiem ich częściowego zwrotu (budynek, w którym prowadzona jest działalność na rzecz Polsko-Niemieckiego Centrum Kształcenia i Spotkań).

Burmistrz zamieszkiwaniem w lokalu, doprowadza do przeznaczenia środków unijnych niezgodnie z przeznaczeniem, którego części wspólne dofinansowane są w ramach projektu z Programu Operacyjnego Celu 3 ,,Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca trans graniczna krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie, Interreg IVA”

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: przyznanie lub przekazanie środków związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych bez zachowania lub z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich przyznaniu lub przekazaniu (…) pkt 6) wykorzystanie środków publicznych lub środków przekazanych ze środków publicznych, związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych, niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich wykorzystaniu, w tym: (art. 13 pkt 1 i pkt 6 ustawy).

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zgodnie z art. 9 pkt 1 ustawy wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację. 

Zamieszkiwanie w budynku mieszkalnym przez Burmistrza Gminy Chojna, w którym dofinansowane są części wspólne, bez uiszczania kosztów należności Gminie, w tym brak płatności za korzystanie z części wspólnych budynku, które są dofinansowane ze środków UE. (m.in. wydatki na ścieki, wodę, energię elektryczną, naprawę urządzeń na częściach wspólnych, bieżące utrzymanie części wspólnych). 

W budynku nr 26 w Krajniku Górnym znajduje się Polsko-Niemieckie Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym – całoroczna baza noclegowa dla dzieci, młodzież, seniorów oraz miejsce prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów, spotkań i konferencji. Ponadto lokal mieszkalny znajdujący się w budynku, zajmowany przez Burmistrza Gminy Chojna, w którym znajduje się Polsko-Niemieckie Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym nie posiada statusu wyodrębnionego lokalu mieszkalnego, nie może stanowić zatem odrębnej nieruchomości, w tym która byłaby przedmiotem sprzedaży. Wydzielenie lokalu mieszkalnego zostało uwzględnione w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w której udział bierze Polsko-Niemieckie Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym. Z uwagi na fakt, iż do ww. lokalu do wyłącznego korzystania włączone są również tzw. części wspólne budynku lokal ten nie otrzyma statusu samodzielnego lokalu w przyszłości. Zbiorcze zestawienie faktur oraz dokumenty księgowe mogą potwierdzić, iż część środków z projektów nie jest przeznaczonych wyłącznie na budynek objęty dofinansowaniem.

Materiał potwierdzający fakt naruszenia:
 • Wniosek o dofinansowane są w ramach projektu z Programu Operacyjnego Celu 3 ,,Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca trans graniczna krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie, Interreg IVA”;
 • Obliczenie udziałów w nieruchomości i częściach wspólnych w budynku położonym w Krajniku Górnym 26 na działce nr 43 z dnia 17 maja 2016r. w ramach INTERREG IVA
 • Umowa najmu lokalu komunalnego w Krajniku, którego najemcą jest Burmistrz Gminy Chojna.
 1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy jest niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych. Burmistrz nie dokonał płatności w terminie za zobowiązania Gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych z tytułu dostaw materiałów, usług, robót budowlanych w łącznej kwocie 1 436 973,42 zł (105 przypadków w roku 2013 i 119 przypadków w roku 2014), co naraża Gminę na obowiązek zapłaty odsetek ustawowych, zaś w razie sporów sądowych dodatkowo na wysokie koszty postępowania sądowego. Dodatkowo do 16 lutego 2015r. z tytułu umów zrealizowanych w 2014 r. w wysokości łącznie 247 247,52 zł.
 2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych: opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy).

  Burmistrz Gminy Chojna, jako kierownik jednostki finansów publicznych jest osobą zobowiązaną do realizacji projektu finansowanego z udziałem środków unijnych, której przekazano środki publiczne przeznaczone na realizację tego projektu lub które wykorzystują takie środki. Przedmiot zamówienia, dotyczący projektu, o którym mowa Umowa o dofinansowanie POIG.08.03.00-32-162/10 z dnia 09.06.2011 r. POIG DZIAŁANIE:8.3.,,Przeciwdziałenie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion”, opisany był w sposób, który mógł utrudniać uczciwą konkurencję.
 3. zaciągnięcie zobowiązania niemieszczącego się w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych (Art. 18b pkt 2 ustawy) Burmistrz dopuścił w 2016r. do zaplanowania i poniesienia wydatków inwestycyjnych pomimo wprowadzenia programu naprawczego oraz pomimo wytycznych RIO w Szczecinie.
 4. kontrola RIO i ujawnione nieprawidłowości wykazane w protokołach kontroli RIO, m.in. w zakresie rozliczenia dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
  Ujawnione naruszenia w protokołach kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Chojna za lata 2011-2014, wybranych zagadnień za okres sprzed roku 2011 i w roku 2015 - dokonanej przez RIO.

  Materiał potwierdzający fakt naruszenia:
  - zawiadomienie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 maja 2015 r. do Burmistrza Gminy Chojna – strona 1-13.
  - protokół kontroli RIO z dnia 09 marca 2016 r. (art. 94 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy) informacja, czy przedstawione naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest przedmiotem postępowania karnego, postępowania w sprawie o wykroczenie, postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe. Nie jest przedmiotem postępowania.
(art. 94 ust. 2 ww. ustawy) wskazanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania osoby, która naruszyła dyscyplinę finansów publicznych, adresu pracodawcy i stanowiska zajmowanego przez tę osobę w czasie popełnienia naruszenia, a także nazwy i adresu jej aktualnego pracodawcy.
Burmistrz Gminy Chojna Adam Fedorowicz
Pracodawca: Urząd Miejski Gminy Chojna, 74-500 Chojna, ul. Jagiellońska 4

(art. 94 ust. 2a ww. ustawy) materiał zebrany w trakcie kontroli lub innych działań, w wyniku których ujawniono naruszenie dyscypliny finansów publicznych, potwierdzający fakt lub okoliczności popełnienia tego naruszenia, w szczególności protokół kontroli lub wynik kontroli. Kopie dołączanych dokumentów potwierdza się za zgodność z oryginałem.
Wymienione wyżej w zawiadomieniu dokumenty.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Burmistrza Gminy Chojna

W imieniu Rady Miejskiej w Chojnie zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia na szkodę Gminy Chojna przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusza publicznego p. Adama Fedorowicza, burmistrza Gminy Chojna poprzez niezgodne z przepisami prawa nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń Polsko-Niemieckiego Centrum Kształcenia i Spotkań przez okres 15 miesięcy powodując powstanie nieuzasadnionych kosztów poniesionych przez Gminę Chojna, czym wypełnił znamiona przestępstwa z art. 231 k.k.

Składając to zawiadomienie, wnoszę o wszczęcie postępowania przygotowawczego i podjęcie niezbędnych czynności dowodowych.

Uzasadnienie
19. sierpnia 2015 r. do dyrektora Centrum Kultury w Chojnie wpłynęło pismo dyrektora ZGM w Chojnie Przemysława Górnego z zapytaniem o możliwość skorzystania z pomieszczeń mieszkalnych Polsko-Niemieckiego Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym, w administrowanej przez Centrum Kultury, placówce, przez burmistrza Adama Fedorowicza na czas prac remontowo-budowlanych lokalu zajmowanego przez burmistrza. PNCKiS w Krajniku Górnym zostało powstało w wyniku przebudowy byłej szkoły w ramach projektu z Programu Operacyjnego Celu 3 ,,Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca trans graniczna krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie, Interreg IVA”.
Dyrektor Centrum Kultury Barbara Andrzejczyk wyraziła zgodę na wynajem pomieszczeń, nie informując Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, który nadzoruje realizację projektów unijnych. Dyrektor nie posiada żadnej umowy na wynajem pomieszczeń. Nie obciąża najemcy Adama Fedorowicza żadnymi kwotami za zużycie energii elektrycznej, cieplnej, a także opłat za zużycie wody i za nieczystości. W swoim wyjaśnieniu napisała jedynie, że Centrum Kultury w Chojnie nie posiada umowy najmu pomieszczeń zamieszkałych przez Burmistrza Gminy Chojna pana Adama Fedorowicza. Do Centrum Kultury w Chojnie nie wpłynęła kwota za wynajem pomieszczeń burmistrzowi gminy Chojna panu Adamowi Fedorowiczowi. Zgodnie z założeniami projektu instytucja nie może uzyskiwać przychodów na czas trwania projektu.
Na zapytanie o podanie podstawy prawnej na podstawie której udostępniono pomieszczenia mieszkalne burmistrzowi A. Fedorowiczowi odpowiedziała – nie dotyczy.

W dniu 18. marca 2016 r. burmistrz Fedorowicz zwrócił się z prośbą o wynajem pomieszczeń w Centrum Kształcenia w Krajniku Górnym w dniu 19. marca 2016 r. w godzinach od 10.00 do 22.00 (kuchnia, stołówka i toalety). W tym samym dniu dyrektor CK Barbara Andrzejczyk podpisała umowę najmu nr 9/UN/CK/03/2016 na stołówkę wraz z wyposażeniem, kuchnię wraz z wyposażeniem i toalet oraz mienia nieobjętego umową. Przedmiot umowy udostępniono bezpłatnie.

W dniu 22.03.2016 r. i 15.06.2016 r. na konto Centrum Kultury wpłynęła od p. Adama Fedorowicza darowizna na cele statutowe w kwocie dwa razy po 2 000 zł.

Burmistrz zamieszkiwaniem w lokalu, doprowadza do przeznaczenia środków unijnych niezgodnie z przeznaczeniem. którego części wspólne dofinansowane są w ramach projektu z Programu Operacyjnego Celu 3 ,,Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca transgraniczna krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie, Interreg IVA”.
W Analizie finansowej załączonej do projektu oszacowano także wartości rocznych kosztów dla poszczególnych kategorii kosztów rodzajowych. Dane wyliczono na podstawie kosztów utrzymania podobnych obiektów:

Zamieszkiwanie burmistrza Adama Fedorowicz wraz z rodziną w pomieszczeniach PNCKiS wskazuje na wykorzystywanie stanowiska do osiągnięcia własnych korzyści. Brak ponoszenia opłat może wskazywać na bezpodstawne i nieujawnione wzbogacenie się kosztem Gminy Chojna, czyli jej mieszkańców.

Jest oczywiste, że żaden inny mieszkaniec Gminy Chojna nie skorzystałby z takiej formy zamieszkiwania, choć wielu remontuje swoje mieszkania. Doszło tu do ewidentnego wykorzystania stanowiska do osiągnięcia swojego celu, czyli zamieszkania w pomieszczeniach Polsko-Niemieckiego Centrum, korzystania ze wszystkich mediów i niepokrywanie kosztów z tym związanych.

W powyższym stanie realizacja znamion przestępstw określonych w art. 231 kk. nie podlega wątpliwości. Mając na uwadze powyższe należało wnieść jak na wstępie.

5 komentarzy:

 1. Matko kochana nie ma bata przyjdą po Adama.

  OdpowiedzUsuń
 2. Ja pierd....... wysyłać to wszędzie Radni. To jest jakaś masakra kto musi to sprawdzić. Bezprawie kur......
  Ohhhhh to zaczną się naciski na radnych. Komu starczy odwagi to podniesie rękę żeby sprawdzić ten temat a kto będzie naciskany to będzie przeciw.

  OdpowiedzUsuń
 3. No to Słońcu ziemi nadodrzanskiej zostaną już chyba tylko dwaj wierni giermkowie. Obstawiam że przeciw zgłoszeniu zarzutów będą tylko Pan Krzy... z Las Palmas i Pan Dra...niewiadomo skąd. Już chyba nawet Pan Szcz... głosuje w zgodzie z własnym sumieniem:)

  OdpowiedzUsuń
 4. W końcu co niektórzy się przebudzili ale lepiej późno niż wcale. Teraz tylko komunę bis na nich nasłać a ONI to znowu lubią takich starych komuchów gnębić... :DDDD

  OdpowiedzUsuń

Obsługiwane przez usługę Blogger.