Reklama [góra]

Projekt mobilności zawodowej pt. "Od praktyki do pracy 2", program Erasmus+Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zakończył realizację dwuletniego projektu pt. „Od praktyki do pracy 2” z programu Erasmus+, dofinansowanego kwotą 73 468,00 EURO. W ramach projektu dwadzieścioro czworo uczniów kształcących się w zawodach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych odbyło czterotygodniowe staże zawodowe w hotelach w Anglii i w restauracjach na Malcie. 


Przed rozpoczęciem staży odbyły się w szkole spotkania z policjantem i doradcą zawodowym oraz zajęcia z przygotowania pedagogiczno-psychologicznego i kulturowego. Uczestnicy projektu ukończyli kurs językowy, organizowany w szkole w ramach projektu. Kurs językowy oraz zajęcia podwyższające umiejętności komunikacyjne były kontynuowane także w trakcie stażu za granicą. Uczniowie otrzymali słowniki języka angielskiego oraz odzież roboczą. W trakcie staży uczniowie pracowali zgodnie z opracowanym wspólnie z pracodawcami programem nauczania w zawodzie oraz w oparciu o wdrożony w szkole „Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym” - ECVET.

W czasie wolnym od pracy stażyści uczestniczyli w życiu kulturalnym miasteczek gdzie odbywali staż, nawiązali ciekawe znajomości, poznawali kulturę i tradycje krajów partnerskich. Uczestnicy projektu zwiedzili Sherborne i Exter w Anglii oraz Marsaskalę, Valettę, Xlendi, Mġarr, a także Victorię stolicę Gozo na Malcie.

Rezultatem projektu jest wzrost umiejętności zawodowych jego uczestników, rozwój kompetencji językowych i społecznych, nawiązanie współpracy zarówno z pracodawcami jak i pracownikami firm, w których stażyści realizowali staże, poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów krajów partnerskich. Doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie stażu może w przyszłości mieć wpływ na zwiększenie szansy uczestników projektu na zatrudnienie na lokalnym i europejskim rynku pracy. Stażyści rozwinęli kompetencje wielokulturowe oraz wzmocnili poczucie tożsamości europejskiej. Po zakończeniu stażu wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty Europass Mobilność, potwierdzające ich kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.