Reklama [góra]

Projekty mobilności zawodowej w ZSP w Chojnie


W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie dobiega końca realizacja projektu „Europejskie staże” z programu Erasmus+, zaplanowanego na lata 2016-2017, dofinansowanego kwotą 35 139,00 EURO. W ramach projektu jedenastu uczniów kształcących się w zawodach technik budownictwa oraz technik informatyk, odbyło czterotygodniowe staże w przedsiębiorstwach w Anglii, na Węgrzech i na Malcie. Przed rozpoczęciem staży odbyły się zajęcia z przygotowania kulturowego, kurs językowy, spotkania z psychologiem, pedagogiem, doradcą zawodowym i policjantem. Kurs językowy oraz zajęcia podwyższające umiejętności komunikacyjne były kontynuowane także w trakcie stażu za granicą. Uczniowie otrzymali słowniki języka angielskiego oraz odzież roboczą. W trakcie staży uczniowie pracowali zgodnie z opracowanym wspólnie z pracodawcami programem nauczania w zawodzie oraz w oparciu o wdrożony w szkole „Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym” - ECVET. W czasie wolnym od pracy stażyści poznawali tradycje i kulturę goszczącego kraju, zwiedzali okolice oraz brali udział w odbywających się imprezach artystycznych i kulturalnych: wystawach, koncertach, fiestach i wycieczkach. Uczestnicy projektu zwiedzili Sherborne i Exter w Anglii, Kőszeg i Keszthely na Węgrzech oraz Marsaskalę, Valettę, Żabbar, Mdinę, Xlendi i Mgarr na Malcie. Stażyści rozwinęli kompetencje wielokulturowe oraz wzmocnili poczucie tożsamości europejskiej. Udział w projekcie umożliwił uczniom stosowanie w praktyce wiedzy teoretycznej, udoskonalił umiejętności pracy w zespole, rozwinął kompetencje językowe i społeczne, a w przyszłości zwiększy szanse stażystów na zaistnienie na europejskim i lokalnym rynku pracy.

Po raz pierwszy w projekcie mobilności zawodowej z programu Erasmus+ udział wzięli nauczyciele przedmiotów gastronomicznych i hotelarskich, wyjeżdżając na pięciodniowy kurs szkoleniowy w Institute of Tourism Studies na Malcie. Mobilność odbyła się w formie job shadowing, a jej celem było podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli oraz zapoznanie ich z nowoczesnymi metodami i formami pracy. Zgodnie z programem szkolenia nauczyciele wzięli udział w konferencji poświęconej strukturze kształcenia zawodowego na Malcie, zwiedzili ITS wraz z bazą dydaktyczną, obserwowali zajęcia praktyczne, w czasie których studenci z całego świata doskonalili umiejętności sporządzania potraw i obsługi klienta. Uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach na temat kultury maltańskiej oraz w zajęciach języka angielskiego dla osób dorosłych z różnych krajów, dokształcających się z zakresu turystyki. Ciekawym punktem programu były zajęcia w plenerze, polegające na zwiedzaniu Pałacu Inkwizytorki i Muzeum Morskiego w Birgu, połączone z zajęciami praktycznymi z turystyki, podczas których studenci ITS pełnili rolę przewodników.

Wszyscy uczniowie i nauczyciele uczestniczący w projekcie „Europejskie staże” otrzymali certyfikaty Europass Mobilność, potwierdzające ich kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Projekt "Europejskie staże" był pierwszym, realizowanym w ZSP w Chojnie z "Kartą jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego w programie Erasmus+". Szkoła otrzymała kartę jakości w roku 2015, na lata 2015-2020. Uznaje ona operacyjną zdolność szkoły do zarządzania wysokiej jakości projektami mobilności, wspiera wysiłki szkoły w zwiększaniu umiędzynarodowienia w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez program Erasmus+, uznaje wysoką jakość dotychczas realizowanych projektów mobilności, a także umożliwia do roku 2020 wnioskowanie w uproszczonej procedurze. Kartę jakości do tej pory otrzymało tylko osiem instytucji w Polsce.

Kolejny projekt mobilności zawodowej pt. „Europejska jakość w kształceniu zawodowym” przygotowany w ZSP w Chojnie, został zatwierdzony przez Agencję Narodową programu Erasmus+ do realizacji na lata 2017-2018. Komisja Europejska udzieliła wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięcia w wysokości 83 180 Euro. W ramach działań projektu 26 uczniów technikum w zawodach technik informatyk, technik hotelarstwa, technik budownictwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, odbędzie 4-tygodniowe staże w przedsiębiorstwach w Luksemburgu, Anglii, na Malcie i na Węgrzech, 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych będzie uczestniczyć w praktykach w firmie budowlanej na Malcie. ZSP w Chojnie będzie również gościć przedsiębiorców branży hotelarskiej i IT z Anglii i Węgier, którzy przybliżą nauczycielom i uczniom wymagania obowiązujące na europejskim rynku pracy.

ZSP w Chojnie realizuje program umiędzynarodowienia szkoły. Jednym z jego celów są zagraniczne staże zawodowe, w których w ciągu ostatnich kilku lat uczestniczyło ponad 200 uczniów.

Autorem wniosku o kartę jakości, a także wniosków projektów mobilności zawodowej realizowanych przez ZSP w Chojnie jest nauczyciel, koordynator projektów, pan J.C. Salamończyk.
Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.