Reklama [góra]

Gmina Cedynia z budżetem na 2018 rok [foto] [video]


Jeszcze przed świętami w Cedyni odbyła się Sesja Rady Miejskiej podczas której pod głosowanie poddano uchwałę budżetową na 2018 rok. 

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 23 228 131,00 złotych a dochody w kwocie 19 550 619,00 zł. Deficyt w wysokości 3 677 512,00 zł zostanie sfinansowany kredytami. Gmina Cedynia chce w przyszłym roku przeznaczyć blisko 5 milionów złotych na inwestycję.Projekt uchwały budżetowej został przyjęty większością głosów, 12 radnych było "za", a dwóch wstrzymało się od głosu.

Najważniejsze źródła dochodów gminy:

 • subwencja oświatowa - 3 753 965,00 zł
 • subwencja wyrównawcza - 987 019,00 zł
 • subwencja równoważąca - 6 826 00,00 zł
 • udziały PIT - 1 637 475,99 zł
 • udziały w CIT - 250 000,00 zł
 • wpływy z najmu i dzierżawy - 2 271 176,00 zł
 • wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 300 000,00 zł
 • opłata eksploatacyjna - 230 000,00 zł
 • opłata z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 416 000,00 zł
 • wpływy z podatków - 4 428 639,00 zł
 • dotacje na realizację zadań własnych - 683 000,00 zł
 • dotacje na realizację zadań zleconych - 4 307 800,00 zł

Najważniejsze źródła wydatków bieżących gminy: 

 • wynagrodzenia i pochodne - 8 061 016,00 zł
 • dotacje celowe 1 310 242,00 zł
 • wydatki na obsługę długu - 80 000,00 zł 
 • rezerwy ogólne i celowe - 170 000,00 zł
 • pozostałe wydatki bieżące - 3 181 331,46 zł
 • świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 493 453,00 zł 
 • fundusz sołecki na wydatki bieżące - 139 116,56

Dotacje udzielone z budżetu gminy:
 • przebudowa dróg wojewódzkich - 141 000,00 zł
 • przebudowa dróg powiatowych - 125 000,00 zł
 • Trasa Pojezierzy Zachodnich - 335 794,00 zł
 • dotacja dla UKS Czcibor Cedynia - 52 000,00 zł 
 • dotacja celowa na działalność pożytku publicznego - 10 000,00 zł
 • dotacja przedmiotowa dla ZGKiM - 346 424,00 zł
 • dotacja podmiotowa dla COKiS - 900 000,00 zł
 • dotacja celowa na ochronę zabytków - 100 000,00 zł
Finansowanie oświaty i opieki społecznej

Subwencja z budżetu państwa w przyszłym roku wyniesie 3 753 965,00 zł, kwota wydatków na oświatę wynosi 6 065 163,00 zł, gmina dołoży do oświaty ponad 2 miliony złotych. Pond 6 milionów złotych zaplanowano na opiekę społeczną - Ośrodek Pomocy Społecznej, gmina do tego zadania dołoży ponad 1,6 mln złotych, reszta pieniędzy będzie pochodziła ze środków wojewody. 

Inwestycje

W 2018 roku gmina Cedynia chce wydać blisko pół miliona złotych na naprawę dróg, oprócz gminnych planuje udzielić dotacji na zadania wykonywane na drogach wojewódzkich i powiatowych. Ponad 1 mln złotych ma kosztować rozbudowa budynku szkoły w Piasku, 50 tys. złotych zostanie przeznaczonych na doposażenie placów zabaw, taka sama kwota jest zaplanowana na przebudowę budynków komunalnych. W Siekierkach za blisko 2,5 mln zł ma powstać centrum edukacyjno - przyrodnicze, będą również mniejsze wydatki w postaci remontów czy drobnych prac przy świetlicach wiejskich. 
Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.