Reklama [góra]

Dodatkowe pieniądze dla zachodniopomorskich gmin


Blisko 5 700 000 zł – tyle wynosi dodatkowa dotacja, jaką wojewoda zachodniopomorski przekaże 75 gminom z naszego województwa na dożywianie dzieci. 

Łącznie w tym roku z budżetu państwa do wszystkich 114 zachodniopomorskich gmin na ten cel trafi ponad 27,9 mln zł.

Wsparcie finansowe dla gmin w zakresie dożywiania udzielane jest na podstawie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Dotacja przyznawana jest przez wojewodę na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Ze środków przekazanych gminom z programu udzielane jest wsparcie dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Pomoc może być udzielona w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.